Raport bieżący nr 74/2018

01.08.2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna (dalej: „Bank”, "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Idea Bank S.A. Umowę w sprawie współpracy przy analizie i przygotowaniu połączenia banków („Umowa”), będącą wyrazem wspólnej woli pracy banków nad analizą zasadności potencjalnego połączenia („Połączenie”). Jeżeli wyniki analiz wykażą, że Połączenie jest zasadne, banki określą wstępne bazowe warunki Połączenia oraz zasady współpracy przy przygotowywaniu i implementacji Połączenia. Na podstawie Umowy Banki zobowiązały się dokonać analiz korzyści i kosztów Połączenia, w tym synergii kosztowych i sprzedażowych oraz potencjału sprzedażowego połączonych instytucji oraz podjąć takie czynności jak w szczególności uzgodnienie harmonogramu działań czy struktury potencjalnego Połączenia.

O kolejnych decyzjach związanych z rozważanym połączeniem banków Emitent będzie informował w oddzielnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.