Raport bieżący nr 15/2022

26.05.2022

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 26 maja 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6, 7, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik nr 1 - ZWZ Getin Noble Bank SA - 26.05.2022.pdf