Raport bieżący nr 18/2022

20.06.2022

Zawarcie umowy sprzedaży akcji towarzystwa ubezpieczeń

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. („Raport”) Getin Noble Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 zawarł z HDI International AG z siedzibą w Hanowerze (poprzednio Talanx International AG), Meiji Yasuda Life Insurance Company, z siedzibą w Tokio oraz Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę sprzedaży akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu („TU Europa”) („Umowa Sprzedaży Akcji”).

Zgodnie z informacjami przekazanymi w Raporcie zawarta Umowa Sprzedaży Akcji objęła 858 334 imiennych akcji zwykłych TU Europa, stanowiących ok. 9,08% udziałów w kapitale własnym ubezpieczyciela. Akcje TU Europa zostały zbyte za łączną kwotę 85.722.174,92 złotych.

Bank dodatkowo informuje, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działający jako kurator Banku, nie zgłosił w ustawowym terminie sprzeciwu do uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej Banku wyrażających zgodę na zbycie akcji TU Europa.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w Raporcie zawarcie Umowy Sprzedaży Akcji poprzedzone zostało rozwiązaniem w dniu 20 czerwca 2022 r. Porozumienia Transakcyjnego oraz Porozumienia Zabezpieczającego zawartego pomiędzy Bankiem a Getin Holding S.A.

O wskazanych porozumieniach Bank informował raportem bieżącym nr 51/2014 z dnia 20 marca 2014, raportem bieżącym nr 78/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. oraz raportem bieżącym nr 114/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Po rozliczeniu sprzedaży akcji TU Europa na podstawie Umowy Sprzedaży Akcji Bank przestanie być akcjonariuszem TU Europa.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku - informacje poufne