Dane skonsolidowane (tys. zł)

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktywa razem 58 794 443 63 617 095 68 830 650 70 756 469 66 517 146 59 835 536 49 910 260
Kapitał własny 4 721 643 4 780 455 5 111 085 5 163 847 5 114 436 4 315 503 3 023 405
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 42 393 501 45 353 193 44 910 379 49 225 014 46 665 793 42 711 803 40 343 210
Zobowiązania wobec klientów 50 185 371 51 486 360 53 846 771 55 726 221 53 041 128 48 613 567 37 074 895
               
Przychody 2 237 798 1 887 413 1 956 312 1 662 014 1 537 239 1 479 956 1 372 266
Koszty działania -833 840 -880 050 -923 030 -1 192 977 -859 040 -894 875 -941 578
Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i inwestycji kapitałowych -975 263 -624 443 -733 036 -430 013 -659 554 -1 260 723 -764 206
Zysk netto 385 776 402 484 360 493 54 345 -38 648 -573 325 -453 391
               
Kredyty/depozyty (L/D) 84,5% 88,1% 83,4% 88,3% 88,0% 87,9% 108,8%
Koszty/dochody (C/I) 37,3% 46,6% 47,2% 71,8% 55,9% 60,5% 68,6%
Zwrot na kapitale (ROE) 9,7% 9,5% 7,6% 1,1% -0,7% -11,8% -12,3%
Koszt ryzyka (jednostkowo) 2,1% 1,2% 1,3% 0,8% 1,3% 2,1% 1,3%
Wskaźnik pokrycia rezerwami 59,1% 60,5% 49,8% 33,1% 35,2% 42,8% 56,5%
               
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 12,2% 12,4% 13,1% 14,3% 15,7% 12,6% 11,4%
Współczynnik Tier 1     9,7% 11,1% 12,3% 9,6% 9,0%
               
Liczba akcji 2 650 143 319 2 650 143 319 2 650 143 319 2 650 143 319 883 381 106 901 696 125 1 044 553 267
Wartość księgowa na 1 akcję                             1,92                          1,80                          1,93                          1,95                     6,62                     4,82                          3,13
Zysk na 1 akcję 0,157 0,15 0,14 0,02 -0,05 -0,64 -0,47

 

Dane historyczne prezentowane zgodnie z opublikowanymi przez Bank sprawozdaniami finansowymi.