Dane skonsolidowane (tys. zł)

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aktywa razem 58 794 443 63 617 095 68 830 650 70 756 469 66 517 146 59 835 536 49 910 260 52 828 439
Kapitał własny 4 721 643 4 780 455 5 111 085 5 163 847 5 114 436 4 315 503 3 023 405 2 534 949
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 42 393 501 45 353 193 44 910 379 49 225 014 46 665 793 42 711 803 40 343 210 37 126 889
Zobowiązania wobec klientów 50 185 371 51 486 360 53 846 771 55 726 221 53 041 128 48 613 567 37 074 895 46 169 373
                 
Przychody 2 237 798 1 887 413 1 956 312 1 662 014 1 537 239 1 479 956 1 372 266 907 476
Koszty działania -833 840 -880 050 -923 030 -1 192 977 -859 040 -894 875 -941 578 -945 515
Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i inwestycji kapitałowych -975 263 -624 443 -733 036 -430 013 -659 554 -1 260 723 -764 206 -491 884
Zysk netto 385 776 402 484 360 493 54 345 -38 648 -573 325 -453 391 -591 551
                 
Kredyty/depozyty (L/D) 84,5% 88,1% 83,4% 88,3% 88,0% 87,9% 108,8% 80,4%
Koszty/dochody (C/I) 37,3% 46,6% 47,2% 71,8% 55,9% 60,5% 68,6% 104,2%
Zwrot na kapitale (ROE) 9,7% 9,5% 7,6% 1,1% -0,7% -11,8% -12,3% -18,6%
Koszt ryzyka (jednostkowo) 2,1% 1,2% 1,3% 0,8% 1,3% 2,1% 1,3% 1,2%
Wskaźnik pokrycia rezerwami 59,1% 60,5% 49,8% 33,1% 35,2% 42,8% 56,5% 59,7%
                 
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 12,2% 12,4% 13,1% 14,3% 15,7% 12,6% 11,4% 10,0%
Współczynnik Tier 1     9,7% 11,1% 12,3% 9,6% 9,0% 8,2%
                 
Liczba akcji 2 650 143 319 2 650 143 319 2 650 143 319 2 650 143 319 883 381 106 901 696 125 1 044 553 267 1 044 553 267
Wartość księgowa na 1 akcję 1,92 1,80 1,93 1,95 6,62 4,82 3,13 2,43
Zysk na 1 akcję 0,157 0,15 0,14 0,02 -0,05 -0,64 -0,47 -0,57

 

Dane historyczne prezentowane zgodnie z opublikowanymi przez Bank sprawozdaniami finansowymi.