Raport bieżący nr 17/2022

01.06.2022

Wyrażenie zgody na sprzedaż akcji towarzystwa ubezpieczeń

Getin Noble Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2022 r. podjęte zostały przez organy Banku tj. Zarząd oraz Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich posiadanych przez Bank akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. („TU Europa”) na rzecz Meiji Yasuda Life Insurance Company („MY”).

Przedmiotem transakcji będzie 858 334 imiennych akcji zwykłych TU Europa, stanowiących ok. 9,08% udziałów w kapitale własnym ubezpieczyciela. Akcje TU Europa zostaną zbyte za łączną kwotę 85.722.174,92 złotych.

Sfinalizowanie zbycia posiadanych akcji TU Europa po zaproponowanej cenie będzie oznaczało dla Banku m.in. ujęcie w rachunku zysków i strat nieznacznego dodatniego wyniku brutto na transakcji oraz zmniejszenia wymogu kapitałowego z tytułu inwestycji w akcje TU Europa.

Bank wskazuje, że realizacja transakcji sprzedaży akcji uwarunkowana jest uzyskaniem braku sprzeciwu do przedmiotowych uchwał ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego jako kurator Banku, jak również zgód korporacyjnych właściwych organów HDI International AG i MY i umowa ta zostanie zawarta w przypadku, gdy zgody takie zostaną uzyskane. O dalszych istotnych zdarzeniach związanym z planowaną transakcją sprzedaży akcji TU Europa Bank będzie informował w osobnych raportach bieżących.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze informacje jakie Bank przekazywał do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 51/2014 z dnia 20 marca 2014 oraz raportem bieżącym nr 114/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w związku z zainicjowanym procesem sprzedaży akcji TU Europa planowane jest również rozwiązanie Porozumienia Transakcyjnego, na podstawie którego Bank zobowiązał się m.in. do nierozporządzania posiadanymi akcjami TU Europa i zawierania w tym zakresie umów Lock-up oraz Porozumienia Zabezpieczającego jakie Bank zawarł ze spółką Getin Holding S.A. w przedmiocie m.in. nierozporządzania i nieobciążania posiadanych akcji TU Europa i ustanowienia na nich umów zastawu na rzecz Getin Holding S.A.

O szczegółach dotyczących  Porozumienia Transakcyjnego oraz Porozumienia Zabezpieczającego oraz wprowadzanych do nich zmian Bank informował raportem bieżącym nr 51/2014 z dnia 20 marca 2014, raportem bieżącym nr  78/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. oraz raportem bieżącym nr 114/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Mając na uwadze planowaną transakcję sprzedaży oraz uzgodnienia między stronami Porozumienia Transakcyjnego Bank informuje, że nie będzie konieczne przystąpienie przez niego do trzeciej umowy Lock-up na akcje TU Europa w przypadku sfinalizowania przedmiotowej transakcji sprzedaży do 30 czerwca 2022 r.  

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne