W dniu 30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank S.A. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bfg.pl.

 

Ogólne warunki korzystania przez Użytkowników z witryny internetowej Relacji Inwestorskich Getin Noble Bank S.A. znajdującej się pod adresem internetowym www.gnb.pl

I. Postanowienia ogólne

Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez Użytkowników z witryny internetowej Relacji Inwestorskich Getin Noble Bank S.A. określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z witryny internetowej o nazwie „Relacje Inwestorskie” znajdującej się pod adresem internetowym „www.gnb.pl”, w której Getin Noble Bank S.A., jako spółka publiczna zamieszcza informacje wymagane przez przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z póżn. zm.) oraz uchwałami Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

 

II. Definicje

Użyte w „Ogólnych warunkach korzystania przez Użytkowników z witryny internetowej o nazwie „Relacje Inwestorskie” sformułowania oznaczają:

Bank– Getin Noble Bank;
Getin Noble Bank– Getin Noble Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000304735, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego 2 650 143 319,00 zł (opłacony w całości), będącą twórcą oraz właścicielem praw do witryny internetowej, uprawnioną do dysponowania zasobami witryny internetowej;
Ogólne Warunki– niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez Użytkowników z witryny internetowej „Relacje Inwestorskie”;
Użytkownik– osobę fizyczną, osobę prawną albo  jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, korzystającą z zasobów witryny internetowej w zakresie przewidzianym w niniejszych Ogólnych Warunkach,
Użytkownik indywidualny– użytkownika będącego osobą fizyczną korzystającą z zasobów witryny internetowej w zakresie przewidzianym w niniejszych Ogólnych Warunkach, w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
Witryna Internetowa– serwis internetowy „Relacje Inwestorskie”, dostępny pod adresem www.gnb.pl, zawierający informacje Banku, jako spółki publicznej skierowane do akcjonariuszy, inwestorów oraz innych użytkowników;
Zasoby Witryny Internetowej– udostępniane w ramach witryny internetowej, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Ogólnych Warunkach, wymagane przepisami  i praktykami wskazanymi w pkt I, materiały i informacje dotyczące Banku, jako spółki publicznej w rozumieniu ustawy  dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439 oraz z 2010 r. nr 167, poz. 1129);

 

III. Określenie zasad dostępu użytkowników do zasobów witryny internetowej

 1. Dostęp do Zasobów Witryny Internetowej o charakterze informacyjnym nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w Witrynie Internetowej, przeprowadzenia procedury logowania się do Witryny Internetowej czy podania przez Użytkownika danych osobowych.
 2. Getin Noble Bank zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Witryny Internetowej:
  • MS Internet Explorer od 7.0,
  • Mozilla Firefox od 3.0.
  • Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

 

IV. Zobowiązania Getin Noble Banku

Getin Noble Bank zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do treści o charakterze informacyjnym przez czas nieokreślony.

 

V. Zobowiązania użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny Internetowej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Ogólnych Warunków oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Witryny Internetowej wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Witryny Internetowej, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych
 3. materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 4. Użytkownicy będący akcjonariuszami Banku korzystają z zasobów Witryny Internetowej w zakresie i celach określonych ustawą Kodeks spółek handlowych.
 5. Użytkownik Witryny Internetowej przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

 

VI. Odpowiedzialność stron

 1. Getin Noble Bank oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby Witryny Internetowej są zbierane i redagowane z należytą starannością, której dochowanie służy nadaniu informacjom objętym Zasobami Witryny Internetowej prawdziwości, dokładności oraz merytorycznej poprawności.
 2. Z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika to wprost z treści informacji zamieszczonych przez Bank w Witrynie Internetowej, przedstawione w niej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Witrynie Internetowej tekstów.
 4. Getin Noble Bank nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownikaw wyniku korzystania z Witryny Internetowej, jeżeli do zaistnienia szkody doszło z przyczyn, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność.

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników indywidualnych witryny internetowej

 1. Korzystanie przez Użytkownika indywidualnego w zakresie dotyczącym informacji nie wiąże się z przetwarzaniem przez Bank jego danych osobowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będącego akcjonariuszem i/lub reprezentującego akcjonariusza Banku ma miejsce w przypadku, gdy chce on skorzystać z tych części Zasobów Witryny Internetowej, które służą realizacji zadań określonych ustawą Kodeks spółek handlowych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje również w przypadku kontaktu Użytkownika z bankiem za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w Witrynie Internetowej.
 3. W przypadku gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Witryny Internetowej i jej zasobów, dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 4. W przypadku gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Witryny Internetowej i jej zasobów, administratorem danych osobowych Użytkownika indywidualnego jest Getin Noble Bank. Dane  Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości).  Dane te są przetwarzane przez Bank w celu, w jakim zostały przekazane, tj. odpowiednio:  realizacji uprawnień  akcjonariusza związanych z organizacją Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Banku lub odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu informacyjnym. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje realizację celu, do którego osiągnięcia są konieczne (tj. wykonanie uprawnień akcjonariusza lub otrzymanie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym).
 5. Na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Bank informuje, że każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo:
  • wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Skorzystanie z prawa uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz domagania się usunięcia danych jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych (na adres kontakt@getinbank.pl) pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika indywidualnego występującego z żądaniem oraz jego numeru PESEL albo adresu. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Witryny Internetowej. Administrator może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko Użytkownika indywidualnego oraz jego numer PESEL lub adres, wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem;
  • uzyskania na piśmie w terminie 30 dni, w powszechnie zrozumiałej formie, treści tych danych oraz następujących informacji:
   • data pierwszego wprowadzenia danych tego Użytkownika,
   • źródło pochodzenia danych Użytkownika,
   • w jaki sposób dane są udostępniane oraz jakim uprawnionym podmiotom kiedy i w jakim zakresie dane zostały udostępnione uprawnionym podmiotom.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Ogólne Warunki są udostępnione nieodpłatnie Użytkownikom Witryny Internetowej, którzy mogą je pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem internetu.
 2. Getin Noble Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszych Ogólnych Warunkach z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:
  • zmiany stanu prawnego mające wpływ na Zasoby Witryny Internetowej lub wymuszające zmianę Ogólnych Warunków,
  • zmiany systemu informatycznego Banku mające wpływ na Zasoby Witryny Internetowej lub wymuszające zmianę Ogólnych Warunków,
  • zmiany organizacyjne po stronie Banku  mające wpływ na Zasoby Witryny Internetowej lub wymuszające zmianę Ogólnych Warunków.
 3. Wszelkie prawa do całej zawartości Witryny Internetowej są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron Witryny Internetowej lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Getin Noble Banku. Żadna część Witryny Internetowej nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne ani w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Getin Noble Banku.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Witryny Internetowej można kierować na adres siedziby Getin Noble Banku oraz na adres e-mailowy kontakt@getinbank.pl.
 5. Reklamacje dotyczące Witryny Internetowej należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres reklamacje@getinbank.pl).