Raport bieżący nr 14/2022

16.05.2022

Zmiana funkcji Członka Zarządu i powierzenie obowiązków Prezesa Zarządu

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, iż zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2022 r. dotychczasowy Członek Zarządu Banku  – Pan Marek Kempny – od dnia 2 czerwca 2022 r. sprawować będzie funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku.
 
Jednocześnie, w tej dacie, Rada Nadzorcza powierzyła Panu Markowi Kempnemu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu, do czasu powołania Prezesa Zarządu Banku.

Informacje w sprawie wykształcenia i kwalifikacji Pana Marka Kempnego opisane zostały w raporcie bieżącym nr 18/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. dotyczącym powołania Pana Marka Kempnego do składu Zarządu Banku.

Zgodnie z oceną Rady Nadzorczej Pan Marek Kempny spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe do pełnienia funkcji Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marek Kempny nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej, ani też nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz w zw. z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim