Raport bieżący nr 16/2022

26.05.2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku ("Walne Zgromadzenie"), które odbyło się w dniu 26 maja 2022 r.:

  1. LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, który posiadał 499 731 696 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 75,96% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 47,84% w ogólnej liczbie głosów,
  2. Pan dr Leszek Czarnecki, który posiadał 88 208 870 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 13,41% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 8,44% w ogólnej liczbie głosów,
  3. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 66 771 592 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,15% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 6,39% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych