Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 16.04.2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zaproszenie na transmisję video z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Getin Noble Banku S.A.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy

Informacja o akcjonariacie

Regulamin uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

Informacja o wynikach oceny odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu - Dokumenty ZWZA 2021

Sprawozdanie Zarządu wraz z oświadczeniami
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Ocena i oświadczenia Rady Nadzorczej do raportu rocznego
Oświadczenie nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2020
Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2020 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w 2020 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020
Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach
Wniosek o pokrycie straty

Formularze

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym
Zawiadomienie Akcjonariusza o zamiarze uczestnictwa w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29.05.2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24.06.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 15.06.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 09.05.2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 18.04.2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 10.12.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 12.05.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24.04.2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 12.06.2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 03.04.2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 16.04.2021