Raport bieżący nr 62/2019

20.12.2019

Rejestracja zmian statutu Banku

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19 grudnia 2019 r. zarejestrował zmiany statutu Banku przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 24 czerwca 2019 r. uchwałą nr XXXVII/24/06/2019.

Statut Banku został zmieniony w ten sposób, że w § 4 ust. 3 dodano pkt. 23) i 24) w następującym brzmieniu:

  • 23) świadczyć usługi inicjowania transakcji płatniczej z rachunku płatniczego użytkownika prowadzonego przez innego dostawcę usług płatniczych,
  • 24) świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunkach płatniczych użytkownika prowadzonych u innego dostawcy albo u więcej niż jednego dostawcy usług płatniczych.

Jednocześnie Bank informuje, że uzyskał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie wskazanych powyżej zmian w statucie.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim