Raport bieżący nr 35/2018

09.05.2018

W nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 27/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje o uzgodnieniu w dniu 9 maja 2018 r. planu połączenia Getin Noble Bank S.A. (jako spółki przejmującej) z BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000237641 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1070002370, REGON 140173539, wysokość kapitału zakładowego wynosi 104.000.000,00 złotych (wpłacony w całości)  ("BPI") (jako spółki przejmowanej).

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Emitenta - jako jedynego akcjonariusza BPI - całego majątku BPI w drodze sukcesji uniwersalnej zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”). W wyniku połączenia BPI zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Zważywszy, że wszystkie akcje w kapitale zakładowych BPI posiada Emitent, na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, a na podstawie art. 516 § 6 KSH plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w połączeniu.

W wyniku połączenia - zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 KSH - Emitent wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązku, w tym przejmie aktywa i pasywa BPI.

W najbliższym czasie plan połączenia wraz z załącznikami udostępniony zostanie bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek wraz z pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.