Raport bieżący nr 3/2022

18.02.2022

Sprzedaż portfeli wierzytelności pracujących – aktualizacja

Getin Noble Bank S.A. („Bank”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. informuje, że w następstwie przeanalizowania otrzymanych materiałów nie będzie kontynuował procesu sprzedaży portfeli umów kredytowych udzielonych wspólnotom mieszkaniowym („Portfele”) z uwagi na niesatysfakcjonującą wysokość  poprawy współczynników kapitałowych w wyniku zbycia przedmiotowych aktywów na zaoferowanych warunkach.

Istotny wpływ na powyższe miały również zmiany jakie nastąpiły w otoczeniu makroekonomicznym Banku po zakończeniu etapu zbierania wiążących ofert sprzedaży tj. podwyżki stóp procentowych, które przełożyły się na wzrost dochodowości Portfeli. W takich warunkach ich sprzedaż - w ocenie Banku - stała się niezasadna z ekonomicznego punktu widzenia.

Z uwagi na powyższe Bank rozpoczął przygotowania w kierunku przeprowadzenia bardziej uzasadnionej ekonomicznie transakcji syntetycznej sekurytyzacji Portfeli, która pozwoli zarówno na uzyskanie oczekiwanego efektu obniżenia wymogów kapitałowych, jak i na zatrzymanie większości generowanych z nich zysków.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku - Rozporządzenie MAR.