Raport bieżący nr 30/2020

29.10.2020

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku oraz projektów uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 29 października 2020 r. oraz treść projektu uchwały, która została poddana pod głosowanie, a nie została podjęta.

Treść podjętych uchwał oraz treść projektu uchwały poddanej pod głosowanie, która nie została podjęta stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego raportu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zał. nr 1 - uchwały podjęte przez NWZA 29.10.2020

Zał. nr 2 - uchwała niepodjęta przez NWZA 29.10.2020