Raport bieżący nr 28/2021

24.12.2021

Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie aktualizacji planu naprawy i ustanowienia kuratora

Getin Noble Bank S.A. ("Bank", „Emitent”) informuje, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") w sprawie odmowy zatwierdzenia przez KNF aktualizacji Planu Naprawy Grupy Getin Noble Banku S.A., („Plan Naprawy”) przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta nr 63/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. ("Decyzja nr 1"). Na podstawie Decyzji nr 1 KNF wezwała Bank do przedstawienia nowego Planu Naprawy w terminie 4 miesięcy od daty jej otrzymania.

Jednocześnie Bank informuje, że otrzymał również decyzję KNF w przedmiocie ustanowienia z dniem 27 grudnia 2021 r., na podstawie art. 144 ust. 1, ust. 1a, ust. 6 ustawy Prawo bankowe ("Ustawa"), kuratora („Decyzja nr 2”).

Zgodnie z art. 144 ust. 6 Ustawy KNF powierzyła funkcję kuratora Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu („BFG”).

Decyzja nr 1 została wydana na podstawie art. 141q ust. 7 w związku z art. 141q ust. 1 i art. 141m ust. 4 w zw. z art. 141n ust. 5 Ustawy, po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Naprawy.

W uzasadnieniu Decyzji nr 1 KNF wskazała, że obecnie współczynniki kapitałowe Banku kształtują się poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych (TCR i Tier 1), a zaprezentowane w zaktualizowanym Planie Naprawy założenia i sposoby w zakresie osiągnięcia wymaganego poziomu współczynników kapitałowych nie zostały, w ocenie organu nadzoru, w wystarczający sposób uprawdopodobnione.

W podsumowaniu Decyzji nr 1 KNF wskazała również, że nowy dokument Planu Naprawy powinien koncentrować się na prezentacji sytuacji finansowej Banku na tle aktualnych uwarunkowań rynkowych (m.in. z oszacowaniem wpływu podwyżek stóp procentowych NBP – o pozytywnym wpływie dwóch podwyżek Bank informował raportem bieżącym nr 24/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.), z uwzględnieniem potencjalnych kosztów materializacji głównych ryzyk występujących w działalności Banku, a także uprawdopodobnieniu działań istotnie zwiększających bazę kapitałową Banku, zapewniających niezwłoczne odbudowanie współczynników kapitałowych do poziomu spełniającego co najmniej minimalne wymogi regulacyjne oraz stworzeniu bufora bezpieczeństwa na zdarzenia nadzwyczajne i zagrożenia wynikające z otoczenia gospodarczego, w tym zmieniającej się sytuacji rynkowej.

W związku z Decyzją nr 1 priorytetem Emitenta jest przedstawienie KNF w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 4 miesiące nowego Planu Naprawy.

W uzasadnieniu Decyzji nr 2 KNF wskazała m.in., że zastosowanie środka w postaci ustanowienia kuratora jest elementem wsparcia przez KNF i BFG organów Banku w działaniach nakierowanych na poprawę sytuacji finansowej Banku, w tym na zapewnienie efektywności wdrażania Planu Naprawy Banku lub jego aktualizacji.

Wybór kuratora w postaci BFG podyktowany jest doświadczeniem funduszu w działaniach o charakterze restrukturyzacyjnym, jak również umożliwić ma skuteczną i efektywną autosanację. W ocenie KNF, BFG daje rękojmię ochrony interesów Banku oraz posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji i zasad działalności banku.

Ustanowiony kurator nie jest organem Banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statutowych.

Ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez Bank usług na rzecz jego klientów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku