Raport bieżący nr 28/2020

23.10.2020

Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Banku

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w związku z pkt. 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 29 października 2020 r. otrzymał od Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgłoszenie dwóch kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku w osobie Pana Macieja Stańczuka i Pana Piotra Liszcza.

Bank informuje, że Pan Maciej Stańczuk oraz Pan Piotr Liszcz złożyli stosowne oświadczenia m.in. w zakresie wyrażenia zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej, dawania rękojmi należytego wykonywania powierzonych im zadań czy nieprowadzenia działalności konkurencyjnej względem Banku i niefigurowania w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Mając powyższe na uwadze Bank w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje życiorysy zawodowe obu kandydatów zawierające informacje w przedmiocie posiadanego przez nich wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz zajmowanych stanowisk.

Z uwagi na konieczność podjęcia uchwały w zakresie oceny odpowiedniości kandydatów do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku (pkt. 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) Bank informuje, że dokumenty związane ze złożonymi przez Pana Macieja Stańczuka i Pana Piotra Liszcza oświadczeniami oraz dokumenty potwierdzające ich wiedzę i doświadczenie będą udostępnione akcjonariuszom do wglądu przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poza powyższym Bank w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zaplanowane na dzień 29 października 2020 r. zgłoszone przez Getin Holding S.A. w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zał. 1 Maciej Stańczuk CV
Zał. 2 Piotr Liszcz CV
Zał. 3 Projekty uchwał zgłoszone w trybie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych