Raport bieżący nr 26/2021

17.11.2021

Sprzedaż portfeli wierzytelności pracujących

Getin Noble Bank S.A.  ("Bank" ) informuje, że w dniu 16 listopada 2021 roku zakończył się proces zbierania przez Bank ofert wiążących od oferentów zaproszonych do procesu sprzedaży trzech portfeli umów kredytowych udzielonych wspólnotom mieszkaniowym, o łącznej wartości wynoszącej 548,1 mln złotych - według stanu na dzień 30 września 2021 roku. Do procesu ofertowania zostały zaproszone podmioty krajowe oraz zagraniczne.  Proces ofertowy jest prowadzony w oparciu o transparentne i konkurencyjne kryteria.

Zainicjowanie postępowania ofertowego na sprzedaż wskazanych wyżej portfeli ma na celu poprawę głównych współczynników finansowych Banku w ramach realizacji Planu Naprawy, w związku z czym Bank informuje, że może nie dojść do zawarcia transakcji sprzedaży wszystkich lub niektórych portfeli w przypadku, gdy warunki ich sprzedaży będą dla Banku niekorzystne ekonomicznie lub gdy będą one odbiegały od przyjętych przez Bank założeń.

Bank przystąpił do analizy otrzymanych w toku postępowania ofertowego materiałów i będzie informował o dalszych krokach dotyczących podjętych decyzji dotyczących sprzedaży portfeli.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku - Rozporządzenie MAR.