Raport bieżący nr 25/2019

27.03.2019

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku nr 7/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. – Uzgodnienie Planu Połączenia Getin Noble Bank S.A. z Idea Bank S.A., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 marca 2019 r., Bankowi została doręczona, sporządzona na podstawie art. 503 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania poprawności i rzetelności planu połączenia Banku z Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzonego dnia 17 stycznia 2019 r.

W związku z powyższym Bank przekazuje do publicznej wiadomości treść przedmiotowej opinii w formie załącznika do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE