Raport bieżący nr 23/2020

24.09.2020

Rejestracja zmian statutu Banku

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 września 2020 r. zarejestrował zmiany statutu Banku przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 29 maja 2020 r. uchwałą nr XXIX/29/05/2020 w §1 pkt. 2) i 3).

Statut Banku został zmieniony w ten sposób, że w § 4 ust. 3 zmieniono treść pkt. 23) oraz 24) i nadano im następujące brzmienie:

  • 23) świadczyć usługi inicjowania transakcji płatniczych,
  • 24) świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunkach.

Jednocześnie Bank informuje, że uzyskał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie wskazanych powyżej zmian w statucie.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) oraz w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim