Raport bieżący nr 21/2021

15.09.2021

Uzupełnienie raportu okresowego za I półrocze 2021 roku

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje o uzupełnieniu opublikowanego 20 sierpnia 2021 r. raportu okresowego za I półrocze 2021 roku o oświadczenie Zarządu, o którym mowa w § 68 ust. 1 pkt 4) oraz § 69 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

Ponadto Bank w oparciu § 66 ust. 8 pkt 6) Rozporządzenia uzupełnił Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta o informację o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku na dzień przekazania raportu okresowego.

Jednocześnie Bank informuje, że korekta nie ma wpływu na Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe Banku za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 r.

W związku z powyższym Bank przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport okresowy za I półrocze 2021 roku.

Podstawa prawna: §15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim