Raport bieżący nr 20/2020

21.08.2020

Zmiana adresu Banku

Getin Noble Bank S.A. („Bank”) informuje, że z dniem 1 października 2020 r. zmianie ulegnie adres Banku z ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa na Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa.

Nowy adres Banku jest jednocześnie nowym adresem do korespondencji.

Dokumenty związane ze zmianą adresu Banku zostaną złożone w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: §5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757 ze zm.).