Raport bieżący nr 1/2021

14.01.2021

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 14 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała ze skutkiem od dnia 14 stycznia 2021 r. Pana Jerzego Pruskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia życiorys Pana Jerzego Pruskiego.

Zgodnie z oceną Rady Nadzorczej Emitenta Pan Jerzy Pruski spełnia wszystkie wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe.

Według oświadczenia złożonego Emitentowi Pan Jerzy Pruski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej, ani też nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz w zw. z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Życiorys Pana Jerzego Pruskiego