Raport bieżący nr 11/2022

29.04.2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A.

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna ("Bank", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, Rondo I. Daszyńskiego 2c, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735, działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 395, art. 402(1), art. 402(2) i art. 406(5) Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz §6 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. na dzień 26 maja 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy Rondzie I. Daszyńskiego 2c.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Bank przekazuje również projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku wraz z uzasadnieniem - załącznik nr 2 oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za rok 2021 wraz z oceną sytuacji Spółki - załącznik nr 3.

Poza powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 90g ust. 6 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") Bank przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 wraz z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy - załączniki nr 4 i 5.
Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie.

Szczegółowe informacje znajdują się w "Dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu" dostępnej na stronie internetowej https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie.

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych akcjonariuszy i ich pełnomocników przez Bank dostępne są na stronie internetowej https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Bank informuje również, że zgodnie z art. 406(5) KSH udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie możliwy przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnym na stronie internetowej https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie.

Poza powyższym akcjonariusze i osoby zainteresowane będą mogli śledzić przebieg obrad poprzez transmisję w czasie rzeczywistym dostępną na stronie internetowej Spółki, na której zostanie podany link do transmisji.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zał. 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zał. 2 - Projekty uchwał na ZWZA wraz z uzasadnieniem
Zał. 3 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za rok 2021 wraz z oceną sytuacji Spółki
Zał. 4 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021
Zał. 5 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach