Raport bieżacy 17/2021

12.08.2021

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że Pan Maciej Kleczkiewicz w dniu dzisiejszym tj. 12 sierpnia 2021 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Banku ze skutkiem na dzień 23 sierpnia 2021r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.