Raport bieżący 14/2021

27.07.2021

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 27 lipca 2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6, 7, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Uchwały podjęte przzez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie