Od początku 2017 roku Getin Noble Bank prowadzi intensywne działania zmierzające do poprawy jakości aktywów zarówno po stronie portfeli kredytowych, jak i inwestycji kapitałowych. Odpisy na aktywa kredytowe sprzed 2010 roku oraz odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji były głównymi czynnikami determinującymi wynik Banku w pierwszym półroczu. Do końca roku Bank będzie koncentrował się na dalszej optymalizacji aktywów oraz poprawie fundamentów biznesowych. Dodatkowo, Bank kontynuuje działania związane ze stałym obniżaniem kosztu finansowania oraz dalszą budową stabilnych źródeł dochodu w celu poprawy wyniku odsetkowego i prowizyjnego. Zaktualizowany ostatnio i zaakceptowany przez KNF Plan Poprawy Rentowności zakłada powrót na ścieżkę wzrostu rentowności w 2018 roku.

Realizowana od 2016 roku Strategia pozwoliła nam zoptymalizować kluczowe procesy biznesowe i znacząco przyczyniła się do wzrostu standardu obsługi, poprawy jakości nowego portfela oraz pozytywnych trendów we wszystkich kluczowych liniach przychodowych. Jednocześnie działania przewidziane na 2017 rok zakładają zwiększenie rezerw na aktywa oraz poprawę fundamentów, tak aby umożliwić nam w 2018 roku powrót na ścieżkę wzrostu rentowności. – powiedział Artur Klimczak, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. Taki plan działania spotkał się z aprobatą Komisji Nadzoru Finansowego, która jednocześnie wydłużyła okres obowiązywania Planu Poprawy Rentowności do 2021 roku.

W I półroczu 2017 roku Grupa Getin Noble Banku odnotowała wynik netto na poziomie -162,6 mln złotych. Wśród głównych czynników determinujących rentowność minionego okresu można wymienić odpisy na aktywa kredytowe sprzed 2010 roku oraz odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji. Dodatkowo w I kwartale Bank zaksięgował koszt rocznej składki do BFG na fundusz restrukturyzacji przymusowej. Natomiast w II kwartale Grupa odnotowała jednorazowy zysk na poziomie 153 mln złotych, w rezultacie połączenia Noble Funds TFI z Open Finance TFI. Wynik finansowy po I półroczu jest zgodny z założeniami zaakceptowanego przez KNF Planu Poprawy Rentowności.

W pierwszych sześciu miesiącach br. wynik odsetkowy Grupy osiągnął poziom 656,3 mln złotych, co oznacza wzrost o 1,1% w ujęciu rok do roku. W tym samym okresie nastąpił ponad 19,5% spadek kosztów odsetkowych. Bank systematycznie odnotowuje wzrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych. Na koniec czerwca br. ich udział w depozytach ogółem osiągnął ponad 21%.

Na koniec I półrocza roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności CAR Getin Noble Banku osiągnął poziom 15,8%. Z kolei skonsolidowany współczynnik CET1 na koniec II kwartału wynosił 12,3%. Bank stale utrzymuje reżim kosztowy, wprowadzony w ramach optymalizacji modelu biznesowego w 2016 roku. Bez uwzględnienia efektu składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, koszty działania Banku spadły w I półroczu o 1,4% r/r. Na koniec czerwca wskaźnik C/I Banku wyniósł 52,4% i był zbliżony dla średniej wartości dla całego sektora.

Na koniec I półrocza  saldo kredytów Grupy Getin Noble Bank wynosiło 44,7 mld złotych, a saldo depozytów 51,5 mld złotych. Zgodnie z realizowaną Strategią Bank stale utrzymuje silną pozycję płynnościową na poziomie 86,7%. Odpisy na ryzyko kredytowe w I półroczu wyniosły 542,7 mln złotych i były wyższe niż w poprzednich okresach sprawozdawczych. Blisko 80% odpisów na kredyty hipoteczne utworzone zostało z tytułu kredytów udzielonych do roku 2010.

Zgodnie z zapowiedziami, Bank realizuje program reorganizacji sieci sprzedaży w celu dostosowania istniejących struktur do wymogów bankowości relacyjnej. Przebudowa lub przeniesienie lokalizacji obejmie 65% sieci i zaplanowana jest na 2,5 roku. Otwierane obecnie pierwsze oddziały w galeriach handlowych są wyrazem nowej polityki Banku w zakresie dalszego dostosowywania modelu biznesowego do oczekiwań Klientów. Dodatkowo, Bank planuje otwarcie 60 nowych oddziałów opartych o model franczyzowy.