Miniony rok był okresem intensywnych działań modernizacyjnych obejmujących wszystkie aspekty funkcjonowania Banku. Dzięki systematycznie wdrażanej zmianie modelu biznesowego, sprawności operacyjnej oraz koncentracji na bankowości relacyjnej, Getin Noble Bank skutecznie stawił czoła wyzwaniom, jakie przyniósł szum medialny mający miejsce w IV kwartale ubiegłego roku. Ponadto, w tych trudnych okolicznościach Bank utrzymał wysoki poziom jakości obsługi, czego potwierdzeniem jest trzecie z rzędu podium w prestiżowym ranking wielokanałowej jakości obsługi – Złoty Bankier. Bank został również wyróżniony w kategorii „Bezpieczny bank – najlepsze praktyki”. Na koniec 2018 roku Bank odnotował skonsolidowany wynik netto na poziomie -453,4 mln złotych. Jego głównym determinantem były niezależne od banku wydarzenia rynkowe oraz fakt spisania aktywa (98 mln zł) na podatek odroczony w związku z planowanym procesem połączenia z Idea Bankiem. Na koniec grudnia 2018 roku suma bilansowa Banku wynosiła 49,9 mld zł.

„Wydarzenia z końca ubiegłego roku oraz zdolność operacyjna Getin Noble Banku do stawienia czoła tak niebywałej presji rynkowej, świadczą o zasadności zmian jakie wdrożyliśmy w ostatnich latach. Fundamentalna zmiana wizji biznesowej, oczyszczenie bilansu oraz unowocześnienie modeli operacyjnych, stworzyły sprawnie funkcjonującą organizację o dużym potencjale biznesowym”  – powiedział  Artur Klimczak, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „O skuteczności realizowanej strategii świadczy fakt, iż już w I kwartale br. akwizycja nowych rachunków oraz sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnęły poziomy najwyższe od 2016 roku. W tym samym okresie udało nam się przywrócić wskaźniki płynnościowe do poziomów rynkowych. Obecnie naszym największym wyzwaniem pozostają koszty podjętych działań oraz ich wpływ na przyszłe wyniki Banku” – dodał. 

Realizowany przez Bank model biznesowy zakłada budowanie długotrwałych relacji z Klientami i oferowanie im produktów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Flagowym produktem, stanowiącym fundament budowania relacji, pozostaje Konto Proste Zasady. Jego sprzedaż w 2018 roku osiągnęła poziom 130 tys., co oznacza 72% wzrost w ujęciu rocznym. Istotny wpływ na sukces akwizycyjny ma wdrożony Program Poleceń, który pozwala na pozyskanie aktywnych i lojalnych Klientów. Ponadto, wysokie zainteresowanie flagowym kontem przełożyło się na rekordową - od wdrożenia produktu - sprzedaż w I kwartale bieżącego roku.

Bank systematycznie zwiększa efektywność biznesową i możliwości przychodowe głównych linii biznesowych. W ciągu 12 miesięcy Bank zwiększył sprzedaż kredytów detalicznych o blisko 25%, osiągając poziom blisko 2 mld złotych. Oprócz zwiększenia wolumenów, Bank koncentrował się na dalszej poprawie profilu ryzyka nowej sprzedaży rozwijając ofertę kredytów pre-approved oraz znacznie zwiększając sprzedaż w kanałach własnych charakteryzujących się istotnie lepszym profilem ryzyka. W efekcie ww. działań w pierwszych miesiącach 2019 roku sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnęła najwyższy od 2016 roku poziom. GNB, jako bank uniwersalny posiada rozbudowaną ofertę dla małych i średnich firm. Wartość sprzedaży kredytów w tym segmencie wyniosła ponad 2,3 mld zł, przy wysokiej dynamice wzrostów w ujęciu kwartalnych. Dodatkowo, roczna wartość sprzedaży kredytów samochodowych wyniosła blisko 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 21% w ujęciu rocznym. 

W 2018 roku Getin Noble Bank był wielokrotnie nagradzany, zarówno za atrakcyjną ofertę w rankingach produktowych, jak i za wysoką jakość obsługi. W I kwartale 2018 r. Bank otrzymał tytuł Instytucja Roku 2017 w kategorii Najlepsza jakość obsługi w placówce. Bank zajął również drugie miejsce w prestiżowym rankingu Złoty Bankier 2018 za najlepszą wielokanałowa jakość obsługi. Kolejnym sukcesem było zajęcie trzeciego miejsca w głównej kategorii rankingu Przyjazny Bank Newsweeka. Potwierdzeniem stałego, a zarazem bardzo wysokiego poziomu jakości obsługi, jest najnowsze wyróżnienie Banku – trzecie miejsce w głównej kategorii rankingu Złoty Bankier 2019.

Bank stale realizuje działania w obszarze zarządzania jakością portfela poprzez systematyczne dostosowywanie modelu ryzyka kredytowego zgodnie z dobrymi praktykami rynkowymi. Na koniec grudnia 2018 roku koszt ryzyka wyniósł 1,3%. Skutkiem działań Banku jest spadek, w skali roku, kosztu ryzyka we wszystkich głównych liniach kredytowych. W IV kwartale odpisy aktualizujące na aktywa kredytowe wyniosły  211 mln zł.

W 2018 roku Bank realizował założenia Strategii kapitałowej na lata 2018-2019 m.in. przeprowadzając emisje akcji wzmacniających fundusze własne Banku. Tylko w samym minionym roku Główny Akcjonariusz Banku zasilił Spółkę kwotą 390 mln zł. Ponadto Getin Noble Bank prowadzi intensywne działania mające na celu pozyskanie inwestora finansowego, który dokapitalizuje Bank lub instytucję, która powstanie w wyniku ewentualnej fuzji z Idea Bankiem. Na koniec grudnia 2018 r. wskaźniki kapitałowe Banku były powyżej europejskich norm określonych przez art. 92 Rozporządzenia CRR. Na koniec roku skonsolidowany współczynnik CAR Banku wynosił 11,4%, a CET1 9,0%.