Wyniki Grupy Getin Noble Bank po II kwartale 2021 roku

20.08.2021

W II kwartale 2021 roku Grupa Getin Noble Bank wypracowała zysk netto w wysokości 3,5 mln zł. Nadrzędnym celem banku pozostaje dalsza odbudowa aktywności biznesowej i poprawa rentowności przy minimalizacji negatywnych skutków pandemii i utrzymaniu wysokiej jakości obsługi. Kluczowym elementem realizowanych działań jest intensyfikacja transformacji cyfrowej w głównych liniach biznesowych. W minionych miesiącach 50% kredytów gotówkowych zostało udzielonych poprzez kanały zdalne, co oznacza prawie trzykrotny wzrost w ujęciu rocznym. Dzięki skutecznym działaniom optymalizacyjnym w II kwartale koszty działalności (bez składek na BFG) były niższe w ujęciu rocznym o 6,8%. Ponadto, wykorzystując środowisko niskich stóp procentowych bank kontynuował redukcję kosztu odsetkowego (-58,4% r/r). W II kwartale widoczna była również znacząca poprawa sprzedaży kredytowej (wraz z wykupem wierzytelności leasingowych), której poziom wyniósł 2,0 mld zł (+68,1% r/r).

„Miniony kwartał jest istotnym punktem na ścieżce naszego powrotu do trwałej rentowności. Wypracowany zysk to dowód, że mimo trudnego środowiska niskich stóp procentowych podejmowane przez bank działania naprawcze przynoszą wymierne i widoczne efekty biznesowe” – powiedział Artur Klimczak, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Aktualnie naszym priorytetem jest intensyfikacja działań związanych z transformacją cyfrową głównych linii biznesowych. Konsolidacja i automatyzacja wybranych procesów biznesowych oraz optymalizacja struktury są konieczne dla dalszego wzmocnienia efektywności i wzmocnienia działań zmierzających do dalszej poprawy wyników finansowych w nadchodzących kwartałach” – dodał.

Grupa Getin Noble Bank wypracowała w II kwartale br. zysk netto na poziomie 3,5 mln zł. Na koniec kwartału wynik odsetkowy wyniósł 226,8 mln zł (+4,1% kw./kw.), a wynik z tytułu prowizji i opłat 32,8 mln zł (+48,7% kw./kw.). W tym samym okresie koszty działania (bez kosztów regulacyjnych) wyniosły -171,5 mln zł, co oznacza spadek w ujęciu rocznym o 12,6 mln zł (-6,8%). W kosztach działania ujęta została rezerwa celowa na działania związane z optymalizacją struktury zatrudnienia w wysokości 8 mln zł. Na koniec czerwca 2021 roku wskaźnik płynności LCR był znacząco powyżej norm regulacyjnych i wynosił 173%. Skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 7,3%, a współczynniki CET1/T1 6,3%.

Intensyfikacja transformacji cyfrowej w głównych liniach biznesowych
W celu przyspieszenia realizowanych procesów naprawczych oraz wzmocnienia efektywności biznesowej Zarząd Getin Noble Banku podjął decyzję o intensyfikacji rozwoju zdalnych kanałów obsługi oraz koncentracji na strategicznie istotnych liniach biznesowych. Decyzja ta jest efektem przeprowadzonej rewizji modelu działania banku w kluczowych segmentach rynku. Głównymi obszarami rozwoju działalności kredytowej pozostaną consumer finance oraz wykup wierzytelności leasingowych. Strategia biznesowa dla bankowości firmowej będzie zorientowana na efektywne kapitałowo i kosztowo segmenty rynku. Bank będzie dalej rozwijał swoją ofertę skierowaną do deweloperów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, JST oraz w segmencie automotive.

Odbudowa aktywności biznesowej
Istotnym elementem rozwoju banku jest stała rozbudowa oferty w kanałach zdalnych, zarówno za pośrednictwem Contact Center, jak i poprzez bankowość elektroniczną. W II kwartale 2021 roku 50% kredytów gotówkowych sprzedano w kanałach zdalnych, co oznacza wzrost o 8 p.p. względem poprzedniego kwartału. Szczególnie widoczny pozostaje systematyczny wzrost znaczenia bankowości elektronicznej w procesie sprzedaży tej kategorii kredytów. W ciągu kwartału wzrósł on z 33% do 40% sprzedaży ogółem. Istotny wzrost znaczenia kanałów zdalnych bank odnotował również w sprzedaży limitów w ROR (74%) oraz kartach kredytowych (82%).
Zainteresowaniem klientów cieszy się nadal oferta funduszy inwestycyjnych. W II kwartale br. sprzedaż w tej kategorii produktów osiągnęła poziom blisko 0,24 mld zł. Na koniec czerwca 2021 roku aktywa klientów banku zainwestowane w fundusze wynosiły ponad 2,9 mld zł, co oznacza ponad 66% wzrost r/r. Środowisko niskich stóp procentowych sprzyja również dalszemu obniżaniu kosztu finansowania. W II kwartale koszt odsetkowy bazy depozytowej wynosił 0,55% co oznacza spadek o 91 p.b. w ujęciu rocznym. Umożliwiło to obniżenie łącznych kosztów odsetkowych o 112 mln zł, tj. o 58,4% r/r.

Skuteczne działania w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym
W efekcie wprowadzonych w minionym roku zmian w strategiach i politykach ryzyka kredytowego w II kwartale  br. koszt ryzyka spadł o 0,2 p.p. i na koniec czerwca wyniósł 1,0%. W tym samym okresie poziom pokrycia kredytów niepracujących odpisami kształtował się na stabilnym poziomie ok. 60%.  
Bank kontynuuje proces sprzedaży portfeli kredytów niepracujących. Zrealizowane w I półroczu transakcje objęły portfele o wartości łącznego zadłużenia 0,5 mld zł. Transakcje miały pozytywny wpływ na wynik finansowy banku i przyczyniły się do poprawy wskaźnika kredytów nieregularnych. Działania te są ważnym elementem strategii banku w zakresie zarządzania jakością portfela kredytowego.

Ryzyko prawne portfela kredytów walutowych
Na 30 czerwca 2021 roku wartość portfela kredytów hipotecznych w CHF wynosiła 8,3 mld złotych, co oznacza spadek w ciągu ostatnich 12 miesięcy o ponad 800 mln zł. Do końca II kwartału 2021 roku zapadło łącznie 183 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących kredytów indeksowanych do walut obcych, z czego w ponad 70% przypadków (uwzględniając umorzenia) były one korzystne dla banku.

Regularnie nagradzana jakość obsługi
Getin Noble Bank drugi rok z rzędu zwyciężył w prestiżowym rankingu „Złoty Bankier 2021”, w głównej kategorii „Złoty Bank - Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi”. Jest to największy w kraju projekt badawczy dotyczący poziomu obsługi bankowej i jakości produktów. W tegorocznej edycji główna nagroda „Złoty Bank” została przyznana na podstawie badania audytowego przeprowadzonego przez ekspertów z Kantar Polska i Obserwatorium.biz. Ocenie ekspertów podlegały podejście do klienta, umiejętność rozpoznania jego potrzeb oraz szeroko pojęta jakość obsługi. Audytorzy zbadali wszystkie kanały obsługi oferowane przez bank. W tym roku szczególnie ważna była jakość obsługi w kanałach mobilnych oraz dostępność cyfrowych form kontaktu z bankiem.
Kolejnym potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez bank usług jest zwycięstwo w kategorii „Najlepsza Obsługa w Placówce” w 6. edycji projektu Instytucja Roku, organizowanej przez portal mojebankowanie.pl. Eksperci, oceniając jakość obsługi, zwracali uwagę na te produkty, z których najczęściej korzystają klienci czyli  konto osobiste, kredyt gotówkowy oraz produkty depozytowe. O zwycięstwie w rankingu decydowała średnia wyników uzyskanych w czasie trzech fal badania. Bank znalazł się na 2. miejscu podium również w kategorii „Najlepsza Obsługa w Kanałach Zdalnych”. Dodatkowo wyróżniona została aplikacja mobilna banku, która znalazła się na czwartym miejscu w swojej kategorii.