Drugi kwartał 2019 roku był dla Getin Noble Banku przede wszystkim okresem skutecznego obniżania kosztu finansowania oraz systematycznego wzrostu sprzedaży w kluczowych liniach biznesowych. Koszt akwizycji depozytów powrócił do poziomów notowanych przed wydarzeniami medialnymi z listopada ubiegłego roku, a środki zgromadzone na ROR i kontach oszczędnościowych osiągnęły najwyższy w historii Banku poziom ponad 42% całej bazy depozytowej. Ponadto wzmocnienie linii przychodowych, zarówno w segmencie detalicznym jak i biznesowym, przełożyło się na wzrost wyniku prowizyjnego, odsetkowego oraz marży odsetkowej. Na koniec kwartału skonsolidowany wynik netto Banku wyniósł -88,5 mln PLN, co oznacza poprawę rentowności w ujęciu kwartalnym.

 

„W minionych miesiącach udało nam się z sukcesem zrealizować strategiczny cel, jakim było znaczące obniżenie kosztu akwizycji depozytów do poziomu sprzed listopada ubiegłego roku i powrót na ścieżkę dalszej optymalizacji w tym obszarze. Było to możliwe dzięki sprawnej pracy operacyjnej, komplementarnej ofercie oraz zaufaniu naszych Klientów, którego wzrost odnotowujemy we wszystkich kluczowych liniach biznesowych – powiedział Artur Klimczak, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Z optymizmem obserwuję wzrosty nowych wolumenów kredytowych – sukcesywnie optymalizowanych pod kątem ryzyka, rosnący poziom akwizycji ROR oraz powiązanych z nim produktów: kart i limitów kredytowych, a także umocnienie pozycji Banku
w segmencie finansowania deweloperów. To wszystko umożliwiło nam w drugim kwartale na wypracowanie ponad 7% wzrostu wyniku odsetkowego oraz ponad 20% wzrostu wyniku prowizyjnego. Tym samym Bank dokonał kolejnego kroku w kierunku powrotu do rentowności” – dodał.

Realizowany przez Bank model biznesowy zakłada budowanie długotrwałych relacji z Klientami i oferowanie im produktów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Zgodnie z realizowaną strategią, od początku roku Bank znacząco wzmocnił swoją ofertę produktową wprowadzając m.in. ubezpieczenie podróżne, usługę wielowalutową, konto oszczędnościowe w EUR i USD, Konto Proste Zasady Junior dla Klientów w wieku 13-18 lat oraz kartę kredytową Elite w segmencie bankowości prywatnej. W najbliższym czasie planowane jest dalsze rozszerzenie oferty w segmencie bancassurance. Stale rozbudowywana oferta detaliczna umożliwia utrzymanie wysokiej - na poziomie około 15 tys. miesięcznie - akwizycji Konta Proste Zasady oraz wzrost sprzedaży powiązanych z nim produktów kredytowych i oszczędnościowych.   

Bank systematycznie zwiększa efektywność biznesową i możliwości przychodowe głównych linii biznesowych. W II kwartale 2019 roku Bank zwiększył sprzedaż kredytów detalicznych do poziomu ponad 220 mln PLN miesięcznie. Bank kontynuuje również politykę selektywnego rozwoju w segmencie biznesowym. Od początku roku wartość zawartych umów z deweloperami osiągnęła poziom ok. 0,9 mld zł. Ponadto Bank utrzymał swoją pozycję rynkową w segmencie JST oraz wspólnot mieszkaniowych. 

Skuteczne działania w zakresie obniżenia kosztu finansowania przyczyniły się do obniżenia kosztu odsetkowego bazy depozytowej o 43 p.b. w zaledwie trzy miesiące. Bank zrealizował również strategiczny cel, jakim był powrót kosztów akwizycji depozytów do poziomu sprzed listopada 2018 roku. Na koniec czerwca środki zgromadzone na ROR oraz kontach oszczędnościowych stanowiły ponad 42% całej bazy depozytów, co jest najwyższym poziomem w historii Getin Noble Banku. Jednocześnie Bank utrzymuje istotnie powyżej norm wskaźnik płynności LCR, który na koniec czerwca br. wynosił 190%.

W II kwartale br. Bank odnotował wynik z tyt. prowizji  i opłat na poziomie 19,5 mln PLN co oznacza wzrost w ujęciu kwartalnym o 21,8%. W tym samym okresie wynik odsetkowy osiągnął wartość 234,7 mln PLN, co oznacza wzrost o 7,1%. Ponadto poziom marży odsetkowej NIM wzrósł od marca do lipca br. z 1,65% do 1,97%. W II kwartale koszty działania Grupy (bez składek na BFG) wyniosły 208,4 mln PLN i były niższe w ujęciu kwartalnym o 5,2%.

Bank stale realizuje działania w obszarze zarządzania jakością portfela poprzez systematyczne dostosowywanie modelu ryzyka kredytowego zgodnie z dobrymi praktykami rynkowymi. Na koniec czerwca 2019 roku koszt ryzyka wyniósł 1,2%, co oznacza spadek o 0,1 p.p. względem 2018 roku. Bank odnotował również wzrost pokrycia kredytów NPL rezerwami do poziomu 57,9% na koniec II kwartału. Na koniec czerwca wskaźniki kapitałowe Banku były powyżej europejskich norm określonych przez art. 92 Rozporządzenia CRR - skonsolidowany współczynnik CAR wynosił 10,8%, a CET1 8,8%.