Wyniki Grupy Getin Noble Bank po I kwartale 2020 roku

22.05.2020

W pierwszym kwartale 2020 roku Getin Noble Bank skutecznie kontynuował proces dalszej optymalizacji działalności biznesowej. W wyniku podjętych działań nastąpiła poprawa przychodów powtarzalnych o 48% r/r oraz ograniczenie bazy kosztowej o 8% r/r. Dzięki skutecznym procedurom oraz zaangażowaniu całej organizacji, Bank sprawnie dostosował się do nowych wyzwań związanych z COVID-19, przy zachowaniu pełnej ciągłości działania oraz zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa zarówno Klientom, jak i Pracownikom. Skonsolidowany wynik netto Grupy wyniósł w minionym kwartale -109,6 mln zł. Wśród jego głównych determinantów można wymienić składki na BFG w wysokości 71,2 mln zł.

„Jako organizacja wzorowo zdaliśmy test jakim był wybuch pandemii i związane z nim ograniczenia, które z dnia na dzień zmieniały realia biznesowe i społeczne. Dzięki bardzo szybkiej reakcji w kluczowych obszarach, sprawdzonym procedurom oraz zaangażowaniu wszystkich Pracowników sprawnie dostosowaliśmy się do wymogów i oczekiwań naszych Klientów, zapewniając im bezpieczny i nieprzerwany dostęp do środków finansowych i usług bankowych zarówno w kanałach zdalnych, jak i w oddziałach – powiedział Artur Klimczak, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Aktualnie naszym priorytetem jest stopniowy powrót do normalnej działalności biznesowej i intensyfikacja działań akwizycyjnych przy zachowaniu ostrożnościowego podejścia do kwestii ryzyka. Będziemy koncentrować się na dalszym rozwoju bankowości elektronicznej zarówno poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych oraz poszerzaniu dostępnego katalogu produktów i usług zarówno bankowych, jak i ubezpieczeniowych” – dodał.

W związku z pandemią COVID-19 Bank wdrożył szereg rozwiązań o charakterze profilaktycznym i ochronnym. Były one skierowane zarówno do Pracowników oddziałów Banku, w tym placówek franczyzowych, Pracowników centrali, jak i do Klientów. Wśród podjętych działań można wymienić: wprowadzenie pracy zdalnej; udostępnienie środków ochrony; ograniczenie czasu pracy oddziałów; zwiększenie limitu transakcji zbliżeniowych bez konieczności używania PIN do 100 zł; a także intensywne działania komunikacyjne zachęcające Klientów do korzystania ze zdalnych kanałów dostępu do bankowości, co przełożyło się na znaczący wzrost aktywności Klientów w tych kanałach obsługi. Bank wprowadził również pakiet rozwiązań umożliwiających ułatwienia w regulowaniu zobowiązań kredytowych. Propozycja została skierowana zarówno do Klientów indywidualnych, jak i firm. W maju br. Bank znalazł się w gronie pierwszych instytucji finansowych, które umożliwiły swoim Klientom firmowym składanie wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej PFR za pośrednictwem bankowości internetowej.

Getin Noble Bank od lat nieustannie rozwija bankowość elektroniczną, systematycznie wprowadzając do swojego portfolio nowe produkty i usługi. Miało to miejsce również w pierwszym kwartale 2020 roku, kiedy to Bank udostępnił wybranym Klientom możliwość (w procesie całkowicie zdalnym) skorzystania z limitu kredytowego w rachunku, zoptymalizował sprzedaż kredytów online oraz rozbudował Market Ubezpieczeniowy wprowadzając do oferty ubezpieczenie mieszkań. Zaawansowane rozwiązania w zakresie bankowości elektronicznej okazały się kluczowe w okresie trwającej pandemii, umożliwiając Klientom swobodne korzystanie z produktów bankowych bez wychodzenia z domu. Wzrostowi liczby logowań towarzyszyła znacząca intensyfikacja aktywności Klientów w ramach użytkowania bankowości internetowej i mobilnej.

Od początku roku Bank notował stopniowy spadek kosztów odsetkowych, które zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 26,6%. Związane jest to zarówno ze stopniowym ograniczaniem oprocentowania bazy depozytowej, jak i wzrostem ilości depozytów zgromadzonych na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych (blisko 46% bazy). Na koniec marca br. wynik odsetkowy osiągnął wartość 284,6 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 28,7%. Dodatkowo poziom marży odsetkowej na koniec kwartału 2020 roku wyniósł 2,3% (+0,5 p.p. r/r). W tym samym okresie Bank wypracował wynik z tyt. prowizji i opłat na poziomie 10,8 mln zł. Dodatkowo, koszty działania Grupy (bez składek na BFG) były o 7,8% niższe względem analogicznego okresu rok wcześniej.

Bank stale realizuje działania w obszarze zarządzania jakością portfela poprzez systematyczne dostosowywanie modelu ryzyka kredytowego zgodnie z dobrymi praktykami rynkowymi. Na koniec minionego kwartału koszt ryzyka wyniósł 1,6%. Bank kontynuował realizowaną od kilku kwartałów politykę systematycznego zwiększania pokrycia kredytów niepracujących odpisami. Na koniec marca 2020 roku poziom pokrycia wynosił 61,0% (+1,3% kw./kw.). Na koniec marca bieżącego roku skonsolidowany współczynnik CAR wynosił 8,8%, a CET1 7,2%.