Przeprowadzona w minionym roku restrukturyzacja bilansu przynosi oczekiwane rezultaty w postaci ograniczenia wpływu historycznych aktywów na aktualne wyniki Banku. Wartość odpisów w I kwartale 2018 roku wyniosła 119,4 mln zł i była o 75% niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem.  W I kwartale 2018 wynik netto Grupy kapitałowej Getin Noble Banku wyniósł – 47,7 mln zł, co oznacza znaczącą poprawę względem analogicznego okresu rok wcześniej. W I kwartale Bank uiścił jednorazową składkę roczna do BFG na fundusz restrukturyzacji przymusowej w kwocie 61,9 mln zł. Na koniec marca br. suma bilansowa Banku wynosiła 58,4 mld zł. W maju Bank zarejestrował podwyższenie kapitałów o 190 mln zł.

„Dzięki głębokim działaniom restrukturyzacyjnym udało nam się w znaczący sposób ograniczyć problem bardzo wysokich odpisów aktualizacyjnych i tym samym zmniejszyć wpływ zdarzeń przeszłych na aktualne wyniki Banku”  – powiedział Artur Klimczak, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „W nadchodzących kwartałach naszym celem będzie dalsza poprawa efektywności biznesowej w oparciu o solidne fundamenty, jakie udało nam się zbudować w ciągu ostatnich lat. Jestem przekonany, iż wysoka jakość obsługi oraz atrakcyjna oferta produktowa pozwolą nam na systematyczne zwiększanie grona aktywnych Klientów, dla których będziemy bankiem pierwszego wyboru” – dodał. 

Bank systematycznie odnotowuje wzrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych. Na koniec marca ich udział w depozytach ogółem osiągnął 28,3%. Tylko w I kwartale br. ich wartość wzrosła o blisko 400 mln zł. Po pierwszych trzech miesiącach roku koszty odsetkowe były o 14,9 mln zł niższe w ujęciu kwartalnym i o 47 mln zł w ujęciu rocznym. W tym samym okresie wynik odsetkowy wyniósł 296,9 mln zł. Jego wysokość nadal była determinowana m.in. przez zrealizowany w ubiegłym roku proces ograniczenia skali działalności.

Miniony kwartał był okresem dalszego wzrostu wyniku prowizyjnego, który po 3 miesiącach wyniósł 35,4 mln zł i był o 4,4% wyższy w ujęciu kwartał do kwartału. Koszty działania Banku, bez uwzględnienia składek na BFG wyniosły 200,3 mln zł. i były o 2,3% niższe w ujęciu kwartalnym. Na koniec marca saldo kredytów Grupy Getin Noble Bank wynosiło 41,4 mld złotych, a saldo depozytów 48,6 mld złotych. Bank stale utrzymuje silną pozycję płynnościową. Wskaźnik K/D kształtował się na poziomie 85,3%.
 
Zgodnie z zapowiedziami Bank intensyfikuje działania mające na celu zwiększenie podstawowych przychodów w kolejnych okresach. W I kwartale br. sprzedaż kredytów wzrosła o ponad 30% względem średniej kwartalnej sprzedaży w 2017 roku i osiągnęła poziom 2,4 mld zł. Bank odnotował istotny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych, których wartość w pierwszym kwartale osiągnęła poziom 477 mln zł, co jest wynikiem o  ponad 30% lepszym w ujęciu rocznym. Wzrostom sprzedaży kredytowej towarzyszy systematyczna poprawa marży odsetkowej, która w I kw. wynosiła 2,15% i była o 0,1 p.p. wyższa w ujęciu rok do roku.

Działania Banku związane z szeroko rozumianą poprawą jakości obsługi systematycznie spotykają się  z uznaniem niezależnych ekspertów. Getin Bank zajął drugie miejsce w prestiżowym rankingu Złoty Bankier w kategorii głównej Złoty Bank – najlepsza wielokanałowa jakość obsługi. Bank został doceniony również w obszarze bezpieczeństwa, plasując się na trzeciej pozycji w kategorii Bezpieczny Bank – Najlepsze praktyki. Złoty Bankier to jeden z największych w Polsce rankingów poziomu obsługi bankowej, jakości produktów, komunikacji, społecznego zaangażowania banków oraz najbardziej innowacyjnych produktów i usług w branży.

Przeprowadzone w drugiej połowie 2017 roku działania w zakresie restrukturyzacji bilansu przynoszą już oczekiwane efekty. W I kwartale br. poziom odpisów aktualizacyjnych wyniósł 119,4 mln zł, co oznacza znaczącą poprawę względem poprzednich okresów. Bank realizuje również działania w obszarze zarządzania jakością portfela poprzez systematyczne ograniczanie kosztu ryzyka kredytowego. Na koniec marca wynosił on 1,1% co oznacza spadek aż o 1 p.p. w ujęciu kwartalnym. Spadek kosztu ryzyka został odnotowany we wszystkich głównych liniach kredytowych. Na koniec marca wskaźnik pokrycia rezerwami osiągnął poziomy rynkowe (51,7%) co jest m.in. efektem wdrożenia założeń MSSF 9.