Wyniki Grupy Getin Noble Bank po I kwartale 2017 roku

16.05.2017

W minionych miesiącach kontynuowaliśmy prace nad dalszym umacnianiem podstawowych źródeł przychodów, co przyczyniło się do poprawy zarówno wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku. Zgodnie z założeniami stale obniżamy koszt finansowania, systematycznie zwiększając udział środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych w całkowitej ilości depozytów - powiedział Artur Klimczak, p.o. Prezesa Zarządu Getin Noble Banku. W ramach strategicznych zmian modelu biznesowego w kierunku bankowości relacyjnej, w najbliższych miesiącach planujemy intensywne działania związane z rozwojem bankowości mobilnej oraz budową sieci placówek w galeriach handlowych. Jestem przekonany, iż jeszcze łatwiejszy dostęp do naszych usług oraz systematycznie poprawiająca się jakość obsługi przyczynią się do znaczącej poprawy rentowności Banku. 

W I kwartale 2017 roku Grupa Getin Noble Bank odnotowała wynik netto na poziomie -96,5 mln złotych. Wśród głównych czynników determinujących rentowność w pierwszych trzech miesiącach roku można wymienić jednorazowe ujęcie kosztów składki rocznej do BFG na fundusz restrukturyzacji przymusowej oraz wyższe niż w poprzednich kwartałach poziomy odpisów na ryzyko kredytowe.

W minionym kwartale skonsolidowany wynik odsetkowy osiągnął poziom 328,8 mln złotych, co oznacza wzrost o 1,8% w ujęciu rok do roku. W tym samym okresie nastąpił ponad 20% spadek kosztów odsetkowych. Tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. koszt finansowania obniżył się o dalsze 13 p.b. Dla porównania, w 2016 roku koszt finansowania zmalał o 46 p.b. Dodatkowo, Bank odnotowuje systematyczny wzrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych. Od początku bieżącego roku ich saldo wzrosło o 0,3 mld złotych, a ich udział w depozytach ogółem osiągnął blisko 20%.

Na koniec marca 2017 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności CAR Getin Noble Banku osiągnął poziom 15,7%, co oznacza wzrost o 0,8 p.p. r/r. Z kolei skonsolidowany współczynnik CET1 na koniec I kwartału wynosił 12.3% (+0,6 p.p. r/r). Bank utrzymuje reżim kosztowy, wprowadzony w ramach optymalizacji modelu biznesowego w 2016 roku. Bez uwzględnienia efektu składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, koszty działania Banku spadły w I kwartale o 4,1% r/r. W tym samym okresie Bank zaksięgował koszty związane z opłatami na rzecz BFG o łącznej wartości 65,2 mln złotych, w tym 47 mln złotych na Fundusz przymusowej restrukturyzacji. Na koniec marca wskaźnik C/I Banku wyniósł 65,4% i był zbliżony dla średniej wartości dla całego sektora.

Bank kontynuuje politykę budowy bezpiecznej struktury aktywów i pasywów. Na koniec marca br.  roku saldo kredytów Grupy Getin Noble Bank wynosiło 45,4 mld złotych, a saldo depozytów 54,3 mld złotych. Dzięki temu Bank utrzymuje silną pozycję płynnościową na poziomie 83,5%. Wzrost salda depozytów odnotowany w pierwszych trzech miesiącach roku, nastąpił mimo spadku kosztu finansowania. Odpisy na ryzyko kredytowe w I kwartale wyniosły 203,6 mln złotych i były wyższe niż w poprzednich okresach sprawozdawczych. Blisko 80% odpisów na kredyty hipoteczne utworzone zostało z tytułu kredytów udzielonych do roku 2010.

Strategiczne zmiany zachodzące w organizacji są doceniane przez zewnętrznych ekspertów. Getin Bank zajął trzecie miejsce w prestiżowym rankingu „Złoty Bankier” w głównej kategorii „Najwyższa jakość obsługi we wszystkich kanałach kontaktu z klientem”. Nagrody „Złotego Bankiera” zostały przyznawane już po raz ósmy. Laureatami konkursu są banki, które w swojej działalności stawiają na najlepsze praktyki rynkowe, a ich produkty i usługi są odpowiedzią na oczekiwania Klientów. Na potrzeby plebiscytu zrealizowano badania metodą „Tajemniczego klienta”, przeprowadzone w ponad 1000 placówek bankowych w całej Polsce. Wyróżnienie to, po zwycięstwie w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”, jest kolejnym potwierdzeniem skuteczności realizowanej przez Bank Strategii w zakresie poprawy jakości obsługi. Wśród realizowanych od 2016 roku inicjatyw można wymienić m.in. segmentację Klientów, rozwój bankowości internetowej i mobilnej oraz optymalizację obszarów  odpowiedzialnych za komunikację z Klientami.