Stanowisko Zarządu Getin Noble Banku odnośnie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej planu naprawy Banku

24.12.2021

Aktualnie Getin Noble Bank realizuje zatwierdzony w styczniu 2020 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego grupowy plan naprawy na lata 2020-2024. Jego nadrzędnym celem jest powrót na trwałą ścieżkę rentowności oraz odbudowa wskaźników kapitałowych do poziomów regulacyjnych.

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 i jej fundamentalnym wpływem na sytuację makroekonomiczną, Zarząd Banku, w odpowiedzi na oczekiwanie organu nadzoru, złożył  w czerwcu 2021 roku w UKNF aktualizację grupowego planu naprawy wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie.

Założenia przedłożonej Urzędowi aktualizacji planu naprawy były opracowywane w pierwszej połowie 2021 roku. Przez ostatnie miesiące zaszły istotne, trudne do przewidzenia zmiany makroekonomiczne, w kontekście których część przyjętych w ww. dokumencie założeń wymaga aktualizacji. Mówimy tu zarówno o czynnikach mających negatywny wpływ, zwłaszcza na współczynniki kapitałowe Banku, jak kursy walut, czy wyceny rynkowe papierów wartościowych, ale także o istotnych zmianach mających pozytywny wpływ na działania naprawcze Banku. Należy tu przede wszystkim wymienić rosnące stopy procentowe, czego Bank w złożonej aktualizacji nie przewidywał” – powiedział Artur Klimczak, Prezes Zarządu Getin Noble Bank. „Niestety rygor postępowania administracyjnego powoduje, że w celu przedstawienia przez Bank nowego, adekwatnego do bieżącej sytuacji makroekonomicznej dokumentu aktualizacji  planu naprawy konieczne było zakończenie trwającego postępowania. Jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Nadzoru Finansowego i niezwłocznie przystępujemy do prac w celu jak najszybszego złożenia wniosku o zatwierdzenie nowego planu naprawy”- dodał.

Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła także o ustanowieniu w Banku kuratora. Sytuacja ta nie ogranicza jednak uprawnień organów statutowych Banku i nie ma wpływu na poziom świadczonych przez Bank usług.

W opinii Zarządu Banku realizowane działania naprawcze przynoszą widoczne rezultaty, a obserwowane zmiany makroekonomiczne niosą ze sobą szansę na dalszą poprawę zdolności przychodowych Banku. Ostatnie dwa kwartały Bank zakończył z zyskiem netto. Należy również pamiętać o spodziewanym bardzo istotnym i pozytywnym wpływie ostatnich podwyżek stóp procentowych na zdolności przychodowe Banku w nadchodzących kwartałach” – powiedział Mateusz Solak, Członek Zarządu Getin Noble Banku. „W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy z sukcesem zrealizowaliśmy transakcje sprzedaży portfeli wierzytelności NPL o wartości ponad 2,2 mld zł, co przyczyni się do dalszej poprawy struktury naszego portfela kredytowego. Prowadzimy również analizy związane z możliwością sekurytyzacji wybranych portfeli kredytowych w celu ograniczenia ich wpływu na współczynniki kapitałowe. Znacząco poprawiliśmy również efektywność kosztową Banku, a dzięki współpracy ze spółką leasingową i istotnym zmianom w polityce ryzyka, budujemy zdrowy i bezpieczny portfel kredytowy. Ponadto, reagując na zmieniające się warunki rynkowe rozpoczęliśmy już część działań naprawczych wyprzedzając wcześniej przyjęty harmonogram. Pracujemy również nad aktualizacją podejścia do kwestii związanej z ryzykiem prawnym portfela walutowych kredytów hipotecznych. Te wszystkie elementy zostaną odzwierciedlone w nowym planie naprawy, który zostanie przygotowany przez Bank” – dodał.    

Zarząd Banku, po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji Komisji, przystąpi do niezwłocznych prac w celu opracowania nowego planu naprawy, który w sposób adekwatny będzie odzwierciedlał obecną sytuację finansową Banku oraz nowy kontekst makroekonomiczny. Dokument będzie uwzględniał zarówno nowe wyzwania stojące przed sektorem finansowym, jak również szanse związane m.in. z cyfryzacją oraz podwyżkami stóp procentowych, a jego celem będzie przedstawienie kompleksowych i realnych działań zmierzających do odbudowy wskaźników kapitałowych Banku w akceptowalnym przez organ nadzoru horyzoncie czasowym.

Zarząd Banku złoży nowy plan naprawy wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie w terminie wyznaczonym przez organ nadzoru.