Grant Thornton Polska
Sp. z o.o. sp. k.
ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E
61-131 Poznań
Polska
T +48 61 62 51 100
F +48 61 62 51 101
www.GrantThornton.pl
Audyt – Podatki – Outsourcing –
Doradztwo
Member of Grant Thornton International Ltd
Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Firma audytorska nr 4055.
Komplementariusz: Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Zarząd komplementariusza: Tomasz Wróblewski – Prezes Zarządu, Dariusz Bednarski – Wiceprezes Zarządu,
Jan Letkiewicz – Wiceprezes Zarządu. Adres siedziby: 61-131 Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E. NIP: 782-25-45-999, REGON: 302021882.
Rachunek bankowy: 31 1090 1476 0000 0001 3554 7340. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000407558.
Sprawozdanie
niezależnego
biegłego rewidenta
z badania rocznego
skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Dla Akcjonariuszy Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej (Grupa
Kapitałowa), w której jednostką dominującą jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna (Jednostka Dominująca)
z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2C, na które składa się skonsolidowane
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, skonsolidowany rachunek
zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze
zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakończony w tym dniu, informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje
objaśniające.
Naszym zdaniem, załączone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień
31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych
za rok obrotowy
zakończony w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości,
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa
i postanowieniami statutu Jednostki Dominującej.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu wydanym z dniem niniejszego
sprawozdania z badania.
© Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone
2
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z
ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1415) (Ustawa o biegłych rewidentach),
Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania (KSB)
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, z
źniejszymi zmianami oraz
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z
27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) (Rozporządzenie 537/2014).
Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od spółek Grupy Kapitałowej zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów
Etycznych dla Księgowych (Kodeks IESBA) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr
3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi
wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. W
szczególności w trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej zgodnie z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu 537/2014. Ponadto wypełniliśmy nasze inne
obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla
naszej opinii.
Istotna niepewność dotycząca kontynuacji działalności
Zwracamy uwagę na treść noty II.5.2 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w której zostały
przedstawione istotne obszary i czynniki ryzyka, które, zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej, mogą
niekorzystnie wpływać na przyszłą sytuację finansową Grupy Kapitałowej, w tym na zdolność do kontynuacji
działalności. Te zidentyfikowane przez Zarząd Jednostki Dominującej istotne obszary i czynniki ryzyka dotyczą
w szczególności wskaźników kapitałowych, rentowności oraz ryzyka związanego z kredytami walutowymi.
W dniu 16 marca 2020 roku Jednostka Dominująca odnotowała naruszenie poziomu łącznego
współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku Prawo bankowe (Ustawa) tj. poziomu łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w
art. 92 rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 czerwca 2013
roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych
(Rozporządzenie CRR), powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych ponad
wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w
Rozporządzeniu CRR, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 2a) Ustawy. Wartości współczynników
kapitałowych były niższe od poziomów wymaganych we wskazanych przepisach również na dzień
31 grudnia 2020 roku oraz po tym dniu.
Zarząd wskazał negatywny wynik finansowy Jednostki Dominującej jako jedną z przyczyn spadku
współczynników adekwatności kapitałowej, a działania ukierunkowane na powrót na ścieżkę
rentowności jako jedną z grup działań mających na celu poprawę wskaźników kapitałowych Jednostki
Dominującej w najbliższej przyszłości.
Jednostka Dominująca posiada istotny portfel kredytów indeksowanych do walut obcych, gdzie
dominującą walutą jest frank szwajcarski, który to portfel narażony jest obecnie na ryzyka finansowe
oraz prawne. Zarząd Jednostki Dominującej poinformował, że ryzyka te zostały odpowiednio
© Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone
3
wycenione zgodnie z obowiązującymi standardami w tym zakresie, a skutki tej wyceny zostały
odzwierciedlone w odpisach aktualizujących i rezerwach utworzonych na dzień 31 grudnia 2020 roku.
Okoliczności opisane przez Zarząd Jednostki Dominującej wskazują na istnienie istotnej niepewności, która
może budzić znaczące wątpliwości co do możliwości kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową. We
wspomnianej wyżej nocie Zarząd przedstawił również działania podjęte w celu wyeliminowania zagrożeń
wynikających z tych okoliczności. Zdaniem Jednostki Dominującej działania te zostaną uwieńczone
powodzeniem, jednak pewności takiej nie ma. Nasza opinia nie zawiera modyfikacji odnośnie tej sprawy.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące
podczas badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy.
Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje
ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście
naszego badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości oraz uwzględniliśmy je
przy formułowaniu naszej opinii o tym sprawozdaniu. Poza kwestią opisaną w sekcji Istotna niepewność
dotycząca kontynuacji działalności uznaliśmy sprawy opisane poniżej za kluczowe sprawy badania, które
powinny być przedstawione w naszym sprawozdaniu. Poniżej podsumowaliśmy również naszą reakcję na te
rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne, przedstawiliśmy najważniejsze
spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Rezerwa na ryzyko prawne dotyczące
kredytów indeksowanych do CHF
Reakcja biegłego rewidenta
Jednostka Dominująca udzielała walutowych
kredytów hipotecznych indeksowanych do walut
obcych, w tym do franka szwajcarskiego
(hipoteczne kredyty walutowe). Wartość tych
kredytów na dzień 31 grudnia 2020 roku
wyniosła 9 001 024 tysięcy złotych. Umowy
kredytowe, w oparciu o które kredyty te zostały
udzielone, zawierają klauzule kwestionowane
przez klientów na drodze sądowej pod zarzutem
abuzywności lub pod innymi zarzutami wraz z
roszczeniami dotyczącymi orzeczenia
częściowej nieważności umów kredytowych, tj.
pod względem postanowień dotyczących
waloryzacji, lub orzeczenia, że umowy te są
nieważne w całości.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku zgodnie z MSR
37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa
warunkowe Grupa Kapitałowa rozpoznała
rezerwę w wysokości 279,5 mln zł na ryzyko
prawne dotyczące kredytów indeksowanych do
CHF, obejmujące sprawy sądowe w toku oraz
spodziewane przyszłe sprawy. Niższy poziom
rezerw w porównaniu do innych banków wynika
ze specyfikacji zapisów umownych tych umów
kredytowych (brak wpisania do rejestru klauzul
niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa
UOKiK klauzul stosowanych przez Jednostkę
Dominującą odnoszących się do zasad
indeksacji oraz przeliczeń waluty, prawidłowa
obsługa klienta w momencie udzielania kredytu).
Zapoznaliśmy się z metodologią tworzenia rezerw
stosowaną przez Jednostkę Dominującą w zakresie
rezerw na koszty ryzyka prawnego od kredytów
walutowych.
Otrzymaliśmy i przeanalizowaliśmy z Zarządem Jednostki
Dominującej zestawienie spraw spornych.
Otrzymaliśmy i omówiliśmy z pracownikami Jednostki
Dominującej uzasadnienie braku rezerwy do każdej
istotnej sprawy.
Dokonaliśmy oceny kompletności i adekwatności
ujawnienia w sprawozdaniu finansowym związanego z
szacunkami dotyczącymi rezerwy na kredyty frankowe.
Przeanalizowaliśmy niezależnie otrzymane listy od
prawników zawierających wskazania, jakie jest
prawdopodobieństwo wygrania poszczególnych spraw
przez Jednostkę Dominującą.
Przeanalizowaliśmy zasadność stosowania odpowiednich
standardów (MSR 37, ) do kalkulacji poszczególnych
tytułów rezerw.
Przeprowadzaliśmy analizę porównawczą poziomu
odpisów na ryzyko prawne do benchmarku (największych
banków w Polsce) oraz wyjaśniliśmy odchylenia z
Zarządem.
Potwierdziliśmy matematyczną poprawność kalkulacji
rezerwy.
Przeanalizowaliśmy przyjęte przez Jednostkę
Dominującą założenia do określenia procentowej szansy
złożenia pozwu do sądu przeciwko Jednostce
Dominującej.
© Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone
4
Z uwagi na istotność portfela kredytów CHF,
znaczącą rolę osądu i szacunków Jednostki
Dominującej oraz złożoność, wrażliwość i
subiektywizm tych osądów i szacunków
dotyczących wyceny rezerw z tytułu postępowań
sądowych i potencjalnych postępowań
sądowych, jak również niepewność związaną z
przyszłym rozwojem otoczenia prawnego,
uważamy ujęcie i wycenę tej rezerwy za
kluczową sprawę badania. Niepewność ta jest
związana między innymi z uchwą Sądu
Najwyższego, która ma zostać podjęta dnia 25
marca 2021 roku, w odniesieniu do kwestii
kluczowych dla ustalenia linii orzeczniczej
dotyczącej kredytów CHF i wpływu jej treści na
rozkład prawdopodobieństw przyszłych wyroków
oraz innymi okolicznościami, jak opisano w nocie
II.5.2 rocznego sprawozdania finansowego.
Ujawnienia w zakresie osądu Jednostki
Dominującej związanego z szacunkami
dotyczącymi powyższych rezerw znajdują się w
nocie II.5.8, II.5.12 oraz II.40 rocznego
sprawozdania finansowego.
Przeanalizowaliśmy założenia przyjęte do oszacowania
łącznej wartości ekspozycji, która może być
zakwestionowana przez dłużników. Omówiliśmy z
Zarządem przyjęte kryteria klasyfikujące.
Przeanalizowaliśmy poprawność przyjętych przez
Jednostkę Dominującą założeń dotyczących
prawdopodobieństwa prawomocnego przegrania spraw.
Przeanalizowaliśmy wrażliwość kalkulacji na zmiany
istotnych założeń m.in. pod wpływem wzrostu ilości
spraw.
Zapoznaliśmy się z projekcjami w zakresie
przewidywanej liczby pozwów sądowych
przeciwko Jednostce Dominującej w perspektywie
przyjętego horyzontu czasowego,
sporządzonymi w oparciu o historyczne dane
na temat dotychczas zgłoszonych pozwów
przeciwko Jednostce Dominującej.
Zapoznaliśmy się z reklamacjami oraz korespondencją,
która dotyczy kredytów frankowych.
Odpisy aktualizujące wartość należności
kredytowych Reakcja biegłego rewidenta
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane
w zamortyzowanym koszcie na dzień 31 grudnia
2020 roku wynosiły 33 988 125 tysięcy złotych.
Na powyższą kwotę składała się wartość brutto
kredytów i pożyczek w wysokości 38 929 692
tysięcy złotych pomniejszona o odpisy
aktualizujące z tytułu utraty wartości w wysokości
4 941 567 tysięcy złotych.
Zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe
(MSSF 9) Zarząd Jednostki Dominującej
powinien określić wartości oczekiwanych strat
kredytowych. Ustalenie wysokości oraz momentu
rozpoznania odpisu na oczekiwane straty
kredytowe wymaga zastosowania istotnego
osądu oraz istotnych i złożonych szacunków
dotyczących między innymi:
• przypisania aktywów finansowych
do odpowiednich koszyków zgodnie z
kryteriami MSSF 9,
• interpretacji wymogów MSSF 9 oraz
przyjętych założeń w modelu szacowania
parametrów ryzyka kredytowego oraz
odpisów z tytułu oczekiwanych strat
kredytowych,
• danych zastosowanych do kalkulacji
odpisów z tytułu oczekiwanych strat
Przeanalizowaliśmy proces szacowania oczekiwanych
strat kredytowych w Jednostce Dominującej.
Uzgodniliśmy wybrane dane wejściowe wykorzystane
do wyznaczenia parametrów niewykonania
zobowiązania i oszacowania oczekiwanych strat
kredytowych.
Zweryfikowaliśmy przypisanie ekspozycji do
odpowiednich koszyków oraz oceniliśmy wpływ
zastosowanych moratoriów w spłacie na klasyfikację
ekspozycji kredytowych i poziom oczekiwanych strat
kredytowych.
Wykonaliśmy niezależne testy kalkulacji ECL w ujęciu
portfelowym (w tym EAD).
Wykonaliśmy niezależne testy parametrów ryzyka
kredytowego (PD, LGD w tym RR, CR).
Zapoznaliśmy się z metodykami szacowania
parametrów ryzyka oraz tworzenia odpisów w
ujęciu portfelowym na oczekiwane straty kredytowe.
Poddaliśmy ocenie zmiany w modelach i weryfikację
historycznych modeli (tzw. backtesty).
Poddaliśmy ocenie racjonalność i wysokość korekty
ECL (PMA) z tytułu wpływu COVID, odroczonego
poprzez wakacje kredytowe.
Przeprowadziliśmy testy dotyczące monitorowania
sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców oraz
© Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone
5
kredytowych,
• zastosowanych scenariuszy
makroekonomicznych,
• wyceny kredytów ocenianych
indywidualnie, w tym oceny wielu
scenariuszy,
• ujawnień w sprawozdaniu finansowym.
Z uwagi na skalę kredytów i pożyczek
udzielonych klientom w stosunku do aktywów
ogółem, a także znaczącą rolę osądu i
szacunków Zarządu oraz złożoność tych osądów
i szacunków dotyczącą oceny oczekiwanych
strat kredytowych, uważamy wycenę odpisów
aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i
pożyczek od klientów za kluczową sprawę
badania.
Informacje w zakresie metodyki klasyfikacji i
wyceny kredytów i pożyczek udzielonych
klientom, a także związane z nimi kwestie osądu
i szacunków zostały opisane w notach II.5.8,
II.5.12 oraz II.6 rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, natomiast
szczegółowe informacje w zakresie wartości
kredytów i pożyczek udzielonych klientom oraz
wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty
wartości zostały opisane w nocie II.25 rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
identyfikacji przesłanek utraty wartości, a także
kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych.
Przy przeprowadzaniu powyższych procedur
angażowaliśmy naszych wewnętrznych
specjalistów w zakresie modelowania ryzyka
kredytowego:
Na wybranej próbie przeanalizowaliśmy ekspozycje
kredytowe pod kątem utraty wartości wraz z ponownym
wykonaniem kalkulacji odpisu aktualizującego. Dla
wybranych ekspozycji, zarówno z branż,
które w ocenie Jednostki Dominującej są szczególnie
narażone na negatywne skutki pandemii, jak i branż
mniej narażonych na te skutki, oceniliśmy racjonalność
oszacowanej przez Zarząd kwoty odzysku, w tym
potencjalnego wpływu COVID-19 na wartość
odzyskiwalną zabezpieczeń, bazując na dostępnych
danych finansowych i rynkowych.
Przeprowadziliśmy procedury analityczne w zakresie
struktury i dynamiki salda kredytów i pożyczek mające
na celu identyfikację i wyjaśnienie istotnych zmian lub
wyjaśnienie braku spodziewanych zmian.
W odniesieniu do systemów informatycznych, w
których w okresie sprawozdawczym dokonywane było
przeliczanie parametrów ryzyka kredytowego oraz
wyliczenie odpisu na oczekiwane straty kredytowe,
nasza analiza efektywności mechanizmów kontrolnych
została przeprowadzona we współpracy ze
specjalistami w obszarze systemów informatycznych.
Objaśnienie ze zwróceniem uwagi
Zwracamy uwagę na notę II.18 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w której Zarząd
Jednostki Dominującej przedstawił informacje objaśniające w zakresie aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej.
Wartość tych aktywów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 656 766 tysięcy złotych, z czego aktywa
dotyczące strat podatkowych z lat ubiegłych stanowiły 193 852 tysiące złotych. Test na utratę wartości tej
pozycji przygotowany został przez Zarząd Jednostki Dominującej i nie wykazał utraty wartości. W nocie II.18
Zarząd Jednostki Dominującej ujawnił informację o prognozowanym wykorzystaniu strat podatkowych w latach
2021-2025 i przyjętych w tym zakresie założeniach. Zwracamy uwagę na fakt, że u podstaw testu na utratę
wartości leżą oczekiwane przepływy pieniężne zależne od zdarzeń przyszłych, których urzeczywistnienie
niekoniecznie musi nastąpić. Nasza opinia nie zawiera modyfikacji odnośnie tej sprawy.
Zwracamy uwagę na notę II.6.2 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, która opisuje
niepewności związane z założeniami i osądami Zarządu Jednostki Dominującej dokonanymi na potrzeby
ustalenia parametrów wykorzystanych w kalkulacji rezerwy na ryzyko prawne związane z klauzulami
indeksacyjnymi w umowach kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, jak również na notę II.40
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, która opisuje niepewności w odniesieniu do m.in.
oczekiwanego rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego na temat kluczowych kwestii związanych z ustaleniem linii
orzeczniczej dotyczącej kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Nasza opinia nie zawiera
modyfikacji odnośnie tej sprawy.
© Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone
6
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej za roczne skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku
finansowego i przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami prawa a także statutem Jednostki Dominującej. Zarząd
Jednostki Dominującej jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla
sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego
zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki Dominującej jest
odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy Kapitałowej do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuowania
działalności, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Jednostki Dominującej albo zamierza dokonać likwidacji Grupy
Kapitałowej, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 217, z
źniejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowości) Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki
Dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej są
odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Grupy Kapitałowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności
ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne
zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze
użytkowników podjęte na podstawie tego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy Kapitałowej ani efektywności lub
skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki Dominującej obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające na te ryzyka i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i
odpowiednie, aby stanowić podstawę naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może być
związane ze zmową, fałszerstwem, celowymi pominięciami, wprowadzeniem w błąd lub obejściem
kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur
badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy Kapitałowej;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki Dominującej;
© Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone
7
oceniamy odpowiedniość przyjęcia przez Zarząd Jednostki Dominującej założenia kontynuacji
działalności oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność
związana ze zdarzeniami lub warunkami, które mogą podawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Grupy Kapitałowej do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna
niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na
związane z tym ujawnienia w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie
ujawnienia są nieadekwatne, zmodyfikowanie naszej opinii. Nasze wnioski są oparte na dowodach
badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Grupa Kapitałowa nie będzie kontynuować
działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
przedstawia będące jego podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną
prezentację;
uzyskujemy wystarczające i odpowiednie dowody badania odnośnie informacji finansowych jednostek
lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy Kapitałowej w celu wyrażenia opinii na temat
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jesteśmy odpowiedzialni za kierowanie,
nadzór i przeprowadzenie badania Grupy Kapitałowej i pozostajemy wyłącznie odpowiedzialni za
naszą opinię z badania.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej Jednostki Dominującej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i
czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Radzie Nadzorczej Jednostki Dominującej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów
etycznych dotyczących niezależności oraz informujemy ją o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które
mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to
zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej Jednostki Dominującej określiliśmy te sprawy, które były
najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy
i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w
wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu,
ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści dla
interesu publicznego wynikające z upublicznienia takiej informacji.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2020 roku wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego i oświadczeniem na temat
informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 55 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, które są wyodrębnionymi
częściami tego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowany raport roczny za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku (z wyłączeniem rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego i naszego sprawozdania biegłego rewidenta).
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej
Za sporządzenie innych informacji zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami
prawa odpowiedzialny jest Zarząd Jednostki Dominującej. Ponadto Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej
Jednostki Dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
© Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone
8
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia o rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje innych informacji i nie
wyrażamy o nich żadnej formy zapewnienia wynikającej z KSB. W związku z badaniem rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z innymi informacjami,
i podczas wykonywania tego, rozpatrzenie, czy są one istotnie niespójne z rocznym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają się
istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia innych
informacji, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym
obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy
sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne
z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Dodatkowo zgodnie z art.
111a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1896 z
źniejszymi zmianami) (Prawo bankowe) jesteśmy zobowiązani do zbadania informacji określonych w art.
111a ust. 2 Prawa bankowego.
Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformowania, czy Jednostka Dominująca
sporządziła oświadczenie lub odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych oraz wydania opinii,
czy Jednostka Dominująca w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania, a
pozostałe elementy skonsolidowanego raportu rocznego zostaną nam udostępnione po tej dacie. W przypadku,
kiedy stwierdzimy istotne zniekształcenie w skonsolidowanym raporcie rocznym, jesteśmy zobowiązani
poinformować o tym Radę Nadzorczą Jednostki Dominującej.
Opinia na temat sprawozdania z działalności
Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami, to jest zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, art. 111a
ust. 1 i 2 Prawa bankowego oraz § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757) (Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych) i
jest zgodne z informacjami zawartymi w załączonym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o Grupie Kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności
istotnych zniekształceń.
Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Jednostka Dominująca zawarła informacje
określone w § 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych. Informacje
wskazane w § 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i
okresowych zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie
przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Informacja o sporządzeniu oświadczenia na temat informacji niefinansowych
Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że Jednostka Dominująca sporządziła
oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 55 ust. 2b Ustawy o rachunkowości
jako wyodrębnioną część sprawozdania z działalności.
© Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone
9
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Opinia na temat zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego
w jednolitym elektronicznym formacie raportowania z wymogami rozporządzenia o standardach
technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania
W związku z badaniem rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostaliśmy zaangażowani do
przeprowadzania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w celu wyrażenia opinii, czy roczne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2020
roku sporządzone w jednolitym elektronicznym formacie raportowania zawarte w pliku o nazwie gnb-2020-12-
31.zip (skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF) zostało oznakowane zgodnie z wymogami
określonymi w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 roku
uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych
standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania
(Rozporządzenie ESEF) oraz spełnia wymogi techniczne dotyczące specyfikacji jednolitego elektronicznego
formatu raportowania, które są określone w Rozporządzeniu ESEF.
Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało sporządzone przez Zarząd Jednostki
Dominującej w celu spełnienia wymogów dotyczących oznakowania oraz wymogów technicznych dotyczących
specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, które są określone w Rozporządzeniu ESEF.
Przedmiotem naszej usługi atestacyjnej jest zgodność skonsolidowanego sprawozdania finansowego w
formacie ESEF z wymogami Rozporządzenia ESEF, a wymogi określone w tych regulacjach stanowią, naszym
zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas opinii.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej
Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego w formacie ESEF zgodnie z wymogami dotyczącymi oznakowania oraz wymogami technicznymi
dotyczącymi specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, które są określone w
Rozporządzeniu ESEF. Odpowiedzialność ta obejmuje wybór i zastosowanie odpowiednich znaczników XBRL
przy użyciu taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF.
Odpowiedzialność Zarządu Jednostki Dominującej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie
systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego w
formacie ESEF wolnego od istotnych niezgodności z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu
sprawozdawczości finansowej, obejmującego również sporządzenie sprawozdań finansowych zgodnie z
formatem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Naszym celem było wyrażenie opinii, na podstawie przeprowadzenia usługi atestacyjnej dającej racjonalną
pewność, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało oznakowane zgodnie z
wymogami Rozporządzenia ESEF oraz czy jest zgodne ze standardami technicznymi dotyczącymi specyfikacji
jednolitego elektronicznego formatu raportowania określonymi w Rozporządzeniu ESEF.
Wykonaliśmy usługę zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd
3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) Usługi
atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych, który został przyjęty uchwałą
© Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone
10
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3436/52e/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami
(KSUA 3000 (Z)).
Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby
uzyskać racjonalną pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało
przygotowane zgodnie z określonymi kryteriami. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale
nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne
zniekształcenie.
Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych
zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły
rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem skonsolidowanego sprawozdania
finansowego w formacie ESEF w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu
rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli
wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności jej działania.
Podsumowanie wykonanych prac
Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały między innymi:
uzyskanie zrozumienia procesu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego w
formacie ESEF obejmującego proces wyboru i zastosowania przez Zarząd Jednostki Dominującej
znaczników XBRL i zapewniania zgodności z Rozporządzeniem ESEF, w tym zrozumienie
mechanizmów systemu kontroli wewnętrznej związanych z tym procesem,
uzgodnienie oznakowanych informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w
formacie ESEF do zbadanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
ocenę spełnienia standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego
formatu raportowania, w tym zastosowania formatu XHTML, przy użyciu specjalistycznych narzędzi
informatycznych,
ocenę kompletności oznakowania informacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w
formacie ESEF znacznikami XBRL,
ocenę, czy zastosowane znaczniki XBRL z taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF zostały
odpowiednio zastosowane oraz że użyto rozszerzeń taksonomii w sytuacjach, gdy w podstawowej
taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF nie zidentyfikowano odpowiednich elementów,
ocenę prawidłowości zakotwiczenia zastosowanych rozszerzeń taksonomii w podstawowej taksonomii
określonej w Rozporządzeniu ESEF.
Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia
przez nas opinii z wykonania usługi atestacyjnej.
Wymogi etyczne, w tym niezależność
Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych
wymogów etycznych określonych w Kodeksie IESBA. Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach
dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania
poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i
etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.
Wymogi kontroli jakości
Firma audytorska stosuje krajowe standardy kontroli jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu
Kontroli Jakości 1 Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz
wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych przyjęte uchwałą Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów nr 2040/37a/2018 z dnia 3 marca 2018 roku, z późniejszymi zmianami (KSKJ).
© Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone
11
Zgodnie z wymogami KSKJ, firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący
udokumentowane polityki i procedury odnośnie do zgodności z wymogami etycznymi, standardami
zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
Opinia
Podstawę sformułowania opinii biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego opinia powinna
być czytana z uwzględnieniem tych kwestii.
Naszym zdaniem skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało przygotowane we
wszystkich istotnych aspektach zgodnie z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Informacje o wypełnieniu innych obowiązków wynikających z przepisów prawa
Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności Grupy Kapitałowej z
regulacjami ostrożnościowymi określonymi w odrębnych przepisach, a w szczególności za prawidłowe
ustalenie współczynników kapitałowych.
Celem badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie było wyrażenie opinii na temat
przestrzegania przez Grupę Kapitałową regulacji ostrożnościowych, zatem nie wyrażamy opinii na ten temat. W
ramach badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej przeprowadziliśmy
procedury, których celem była identyfikacja naruszenia przez Grupę Kapitałową regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie prawidłowości ustalenia przez Jednostkę
Dominującą współczynników kapitałowych zaprezentowanych w nocie III.8 rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, które mogłoby mieć istotny wpływ na to skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
W wyniku przeprowadzonego badania załączonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
stwierdziliśmy, że na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa Kapitałowa naruszyła wymogi w zakresie utrzymania
współczynnika kapitału Tier I oraz łącznego współczynnika kapitałowego na poziomie określonym w odrębnych
przepisach. W notach III.8 i II.5.2 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Jednostki
Dominującej przedstawił informacje na temat skali i przyczyn naruszenia wskazanych wymogów oraz działania
podjęte w celu zapewnienia poziomu funduszy własnych określonego w tych wymogach.
Informujemy, że – z wyjątkiem opisanych w tej sekcji naszego sprawozdania z badania naruszeń przez Grupę
Kapitałową wymogów w zakresie utrzymania współczynnika kapitału podstawowego Tier I oraz łącznego
współczynnika kapitałowego na wymaganym poziomie – nie stwierdziliśmy przypadków naruszenia przez
Jednostkę Dominującą w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 20120 roku obowiązujących go
regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie prawidłowości
ustalenia przez Jednostkę Dominującą współczynników kapitałowych na dzień 31 grudnia 2020 roku, które
mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług niebędących
badaniem, które są zabronione przepisami art. 136 Ustawy o biegłych rewidentach oraz art. 5 ust. 1
Rozporządzenia 537/2014.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za
lata 2020 i 2021 uchwałą Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej z dnia 9 czerwca 2020 roku.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 jest pierwszym rocznym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej, które badamy.
© Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone
12
Elżbieta Grześkowiak
Biegła Rewident nr 5014
Kluczowa biegła rewident przeprowadzająca badanie w imieniu
Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, firma audytorska nr 4055
Poznań, 18 marca 2021 roku.