Sprawozdanie Zarządu z działalności
GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A.
oraz
GETIN NOBLE BANKU S.A.
za 2020 rok
Warszawa, marzec 2021 roku
GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy za 2020 rok
2
SPIS TREŚCI
1.
Działalność Banku i Grupy w 2020 roku...................................................................................................................... 3
1.1.
Plan Naprawy Grupy Getin Noble Bank S.A. ............................................................................................................... 3
1.2.
Realizacja transformacji modelu biznesowego w ramach Planu Naprawy ................................................................. 4
1.3.
Czynniki istotne dla wyników Banku i Grupy .............................................................................................................. 6
2.
Organizacja Grupy i powiązania kapitałowe Banku .................................................................................................. 21
2.1.
Kapitał podstawowy i struktura akcjonariatu Banku ................................................................................................ 21
2.2.
Opis organizacji Grupy Kapitałowej oraz jej zmian ................................................................................................... 21
3.
Opis obszarów działalności, produktów i usług Banku i spółek Grupy ..................................................................... 22
3.1.
Getin Noble Bank S.A. ............................................................................................................................................... 22
3.2.
Obszary działalności spółek zależnych i stowarzyszonych ........................................................................................ 32
4.
Sytuacja finansowa i wyniki w 2020 roku ................................................................................................................. 34
4.1.
Rachunek zysków i strat jednostkowy Banku ........................................................................................................... 34
4.2
Sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku .............................................................................................................. 39
4.3
Skonsolidowany rachunek zysków i strat ................................................................................................................. 44
4.4
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej............................................................................................... 49
4.5
Zobowiązania warunkowe ........................................................................................................................................ 52
5
Zarządzanie ryzykiem finansowym w Banku i Grupie ............................................................................................... 53
5.5
Ryzyko kredytowe .................................................................................................................................................... 54
5.6
Ryzyko operacyjne .................................................................................................................................................... 58
5.7
Ryzyko utraty płynności ............................................................................................................................................ 60
5.8
Ryzyko walutowe ...................................................................................................................................................... 63
5.9
Ryzyko stopy procentowej........................................................................................................................................ 65
5.10
Zarządzanie kapitałem .............................................................................................................................................. 67
6
Perspektywy i czynniki rozwoju Banku i Grupy......................................................................................................... 71
6.1
Czynniki zewnętrzne ................................................................................................................................................. 72
6.2
Czynniki wewnętrzne ................................................................................................................................................ 73
7.1
Przestrzeganie dobrych praktyk ............................................................................................................................... 74
7.2
Polityka różnorodności stosowana do organów zarządzających i nadzorujących .................................................... 76
7.3
Organy nadzorujące i zarządzające w Banku ............................................................................................................ 77
7.4
Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sprawozdań finansowych ....................... 87
8
Wsparcie społeczne .................................................................................................................................................. 91
9
Informacje dodatkowe ............................................................................................................................................. 91
10
Oświadczenia Zarządu .............................................................................................................................................. 92
10.1
Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań .......................................................................................... 92
10.2
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych .................................................................. 92
GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy za 2020 rok
3
Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2020 roku obejmuje również
informacje wymagane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Getin Noble Banku S.A.
Bank sporządził odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 ustawy
o rachunkowości.
1. Działalność Banku i Grupy w 2020 roku
1.1. Plan Naprawy Grupy Getin Noble Bank S.A.
Od stycznia 2020 roku Bank realizuje Plan Naprawy, o którym mowa w art. 141n ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe, tj. grupowy plan naprawy Grupy Getin Noble Bank S.A. Plan Naprawy Grupy GNB S.A. („PN”), został zatwierdzony
w dniu 9 stycznia 2020 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, a następnie decyzją Zarządu Banku uruchomiony w dniu 10
stycznia 2020 roku. Plan Naprawy zastąpił realizowany dotychczas przez Bank „Plan trwałej poprawy rentowności Getin Noble
Bank S.A. na lata 2017 - 2021 AKTUALIZACJA Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016 - 2019".
Zgodnie z przyjętymi założeniami działania naprawcze realizowane w ramach Grupowego Planu Naprawy, mające zapewnić
powrót do trwałej rentowności oraz osiągnięcie wymaganych poziomów współczynników kapitałowych przy założeniu braku
materializacji zewnętrznych bądź wewnętrznych czynników utrudniających podążanie planowaną ścieżką sanacji, mają być
prowadzone do końca 2024 roku.
Wybuch pandemii i obawy przed dalszym rozprzestrzenianiem skoronawirusa COVID-19 skutkowały występowaniem od
stycznia 2020 roku zwiększonej niepewności na rynkach finansowych, co szczególnie w okresie marzec-maj 2020 roku znalazło
odzwierciedlenie m.in. w istotnych wahaniach kursów walut, jak i silnej przecenie cen instrumentów rynku finansowego.
Z uwagi na istotny udział kredytów powiązanych z walutą obcą w aktywach Banku wskaźniki finansowe Banku charakteryzują
się istotnym poziomem wrażliwości na tego typu zdarzenia. Zaburzenia rynkowe wywołane rozprzestrzenianiem się
koronawirusa COVID-19 kreują czynniki wpływające na cały sektor bankowy bezpośrednio, jak wnież pośrednio, m.in.
w konsekwencji podejmowanych przez władze państwowe działań pomocowych i stabilizujących.
Ponadto wybuch pandemii COVID-19 i przewidywane negatywne konsekwencje dla gospodarki polskiej stanowiły przesłankę
do podjętych w dniach 17 marca, 8 kwietnia oraz 28 maja 2020 roku przez Radę Polityki Pieniężnej („RPP”) decyzji o łącznym
obniżeniu stóp procentowych NBP, w tym stopy referencyjnej o 1,4 pp., co przełożyło się w perspektywie 2020 roku
negatywnie na poziom realizowanych dochodów odsetkowych Banku w relacji do założeń Planu.
Skutki pandemii koronawirusa COVID-19 obejmujące m.in. osłabienie złotego, a także oczekiwania w zakresie pogorszenia się
kondycji finansowej klientów kredytowych Banku przekładają się negatywnie na jakość aktywów oraz wpływają na wzrost
kosztu ryzyka kredytowego. Dodatkowo pogorszenie perspektyw globalnej i krajowej koniunktury wpływa na niższą
aktywność klientów i obniżenie sprzedaży produktów bankowych, a w konsekwencji na wyniki biznesowe i finansowe Banku.
Zarząd Banku w aktywny sposób dostosowuje swoje działania do panujących warunków gospodarczych, a także wymagań
związanych z realizowanym Planem Naprawy oraz podejmuje działania ograniczające negatywny wpływ ww. czynników na
sytuację finansową Banku.
Bank dokonał rewizji założeń Planu Naprawy m.in. w zakresie projekcji finansowych w scenariuszach bazowych i szokowych
oraz opcji naprawy, dostosowując założenia Planu Naprawy do aktualnej sytuacji rynkowej oraz sytuacji finansowej Banku
a także do zakładanych prognoz makroekonomicznych NBP na najbliższe okresy. W dniu 15 stycznia 2021 roku Bank złożył
wniosek do UKNF z aktualizacją grupowego planu naprawy Grupy Getin Noble Bank S.A., wnosząc, w trybie art. 141q ust. 1
GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy za 2020 rok
4
ustawy Prawo bankowe, o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego ww. dokumentu. Aktualnie trwa postępowanie
administracyjne KNF w sprawie złożonego przez Bank wniosku.
1.2.
Realizacja transformacji modelu biznesowego w ramach Planu Naprawy
Zarząd Banku realizował w poprzednich latach i realizuje w ramach Planu Naprawy modernizację całej instytucji. Do działań
w tym zakresie, obejmujących kluczowe elementy funkcjonowania Banku, należy przede wszystkim zmiana modelu
biznesowego. Bank przechodzi od podejścia produktowo-sprzedażowego do budowania ugotrwałych relacji z klientami,
oferując kompleksową obsługę w zakresie usług bankowych i okołobankowych. Zmianie ule również model operacyjny
i zarządzania siecią sprzedaży. Priorytetem Banku pozostaje wysoka jakość obsługi. Bank podjął istotne dla operacyjnej
sprawności wdrożenia informatyczne, rozwijające system Customer Relationship Management (dalej „CRM”) oraz nowy
system obsługi wniosków kredytowych. Zmieniono kulturę zarządzania ryzykiem oraz unowocześniono model zarządzania
finansami.
Efektywność operacyjna - optymalizacja sieci sprzedaży
W 2020 roku Bank kontynuował optymalizację sieci sprzedaży, w tym dostosowując organizację pracy do warunków
i obostrzeń spowodowanych pandemią COVID-19. Mając na uwadze zmiany wywołane na rynku i w działalności bankowej
spowodowane przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 Bank podejmował szereg działań mających
na celu zachowanie ciągłości działania wszystkich jednostek sieci sprzedaży, w tym modyfikacja godzin otwarcia placówek
w zależności od bieżących potrzeb i obostrzeń, wprowadzenie maksymalnej liczby Klientów w placówce oraz godzin dla
seniorów, udostępnienie środków ochrony osobistej i działania prewencyjne w placówkach, wdrożenie odpowiedniej
komunikacji do Klientów w zakresie zachowania bezpieczeństwa. Podejmowano aktywne działania na rzecz zwiększenia skali
korzystania z kanałów zdalnych i kart płatniczych, w szczególności w zakresie płatności zbliżeniowych.
W 2020 roku Bank kontynuował optymalizację i modernizację Sieci Oddziałów dostosowując ich profil oraz lokalizację do
potrzeb Klientów. Liczba oddziałów własnych uległa zmniejszeniu o 44 oddziały, a liczba placówek franczyzowych o 41
lokalizacji. Celem redukcji liczby oddziałów sieci własnej była poprawa efektywności sieci sprzedaży poprzez dostosowanie
ilości i rozkładu geograficznego do bazy Klientów oraz skali działalności na poszczególnych mikrorynkach wraz z jednoczesnym
obniżeniem łącznych kosztów. Dodatkowo wdrożone zostały zmiany w zakresie modelu pracy części placówek dostosowanie
godzin otwarcia jednostek do potrzeb Klientów z jednoczesną zmianą priorytetyzacji i czasu realizacji zadań przez
pracowników w trakcie dnia pracy.
Istotną zmianą przeprowadzow 2020 roku było również przeniesienie Centrali Banku do budynku Warsaw HUB, a wraz
z tym otwarcie jednego z najnowocześniejszych oddziałów detalicznych w Polsce. Przeniesione zostały również cztery Centra
Wealth Management do nowych, prestiżowych lokalizacji. Dostosowując się do zmieniających preferencji Klientów Bank
zmodernizował dwa oddziały znajdujące się w Galeriach Handlowych umożliwiając w nich obsługę gotówkową.
W ramach inicjatyw optymalizujących zakres obsługi uruchomiono automatyczne przekierowania połączeń przychodzących
do oddziału bezpośrednio na infolinię, dzięki czemu Klienci dzwoniący do Banku mogli załatwić większość spraw telefonicznie.
Bank aktywnie komunikował się z Klientami wykorzystując kanały zdalne (strona www, SMS, Infolinia Banku), w celu
informowania o nadchodzących zmianach w sposobie funkcjonowania oddziałów oraz produktowych.
GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy za 2020 rok
5
Digital banking
Zmiana liczby oddziałów wiąże się także bezpośrednio ze strategią Banku ukierunkowaną na systematyczny i szybki rozwój
kanałów zdalnych, których szczególne znaczenie widoczne jest w dobie pandemii Covid-19. Strategia Rozwoju Bankowości
Elektronicznej oraz działania podejmowane w ramach Obszaru Transformacji Digital wspierają trzy, równorzędne cele:
akwizycja nowych, aktywnych Klientów,
aktywizacja Klientów w kanałach zdalnych umożliwiająca pośrednio obniżenie kosztu finansowania oraz wzrost potencjału
sprzedażowego,
sprzedaż produktów przekładająca się na ogólny wzrost wolumenów sprzedaży w Banku.
Uruchomiony został Program Transformacji Digital, którego celem jest zbudowanie pełnej wiedzy o Kliencie, wdrożenie
narzędzi umożliwiających zbieranie i wykorzystanie danych oraz realizację zmian w Bankowości Elektronicznej.
W 2020 roku w Bankowości Elektronicznej zrealizowanych zostało wiele inicjatyw mających na celu zwiększenie sprzedaży
produktów w tym kanale, m.in. nowy kredyt na transakcję, limit w ROR, pojedyncza konsolidacja zewnętrzna.
Poza inicjatywami sprzedażowymi Bank udostępnił Klientom wnioskowanie o środki w ramach Tarczy Antykryzysowej,
możliwość wnioskowania o świadczenie Dobry start na rok szkolny 2020/2021 oraz wprowadził MojeId, czyli możliwość
potwierdzania swojej tożsamości w usługach komercyjnych rozbudowując tym samym wachlarz usług i produktów
dostępnych online bez wychodzenia z domu.
Rozwój systemów informatycznych i bezpieczeństwa IT
Działania realizowane w 2020 roku można podzielić na trzy grupy związane z: (I) pandemią koronawirusa, (II) rozwojem
biznesu oraz (III) usprawnieniami systemów IT. Wybuch pandemii spowodował konieczność priorytetowego przygotowania
infrastruktury oraz rozwiązań informatycznych umożliwiających płynne przejście Banku w tryb pracy zdalnej. Jednocześnie
Bank aktywnie wspierał działania antykryzysowe wprowadzając funkcjonalności prolongat kredytów oraz mechanizmy
umożliwiające działania Tarczy Finansowej PFR. W 2020 roku wdrożono wiele inicjatyw produktowych podnoszących
konkurencyjność Banku, w tym produkty wspomniane powyżej w ramach Digital Banking oraz m.in. umożliwiając dynamiczne
zarządzanie ofertą Banku poprzez narzędzie do automatycznego naliczania opłat i prowizji. Dzięki wdrożeniu funkcjonalności
autoryzacji mobilnej w oddziałach Banku usprawniony został proces obsługi Klientów poprzez wyeliminowanie fizycznego
podpisu pod składaną dyspozycją oraz akceptacji ‘na drugą rękę’. W ramach działań usprawnieniowych przeprowadzono
migrację systemu legacy obsługującego kredyty oraz zmieniono rozwiązanie infolinii wykorzystywane przez Obszar Contact
Center. Rok 2020 stał również pod znakiem istotnego zaangażowania IT w program Transformacji Digital, którego produkty
będą wdrażane w latach 2021-2022 i będą stanowiły podstawę do dalszego dynamicznego rozwoju Banku.
Zmiana modelu zarządzania ryzykiem
Jednym z kluczowych elementów przebudowy Banku, jaka była realizowana w 2020 roku to modernizacja systemu
zarządzania ryzykiem we wszystkich kluczowych elementach.
Wdrożone w 2020 roku zmiany organizacyjne w Banku pozwolą na dalsze zwiększenie efektywności funkcjonowania
poszczególnych jednostek w Pionie Zarządzania Ryzykiem, w procesie ciągłego wspierania realizacji celów strategicznych
Banku.
Na przestrzeni ostatnich lat Bank dokonywał analiz i weryfikacji podejść zastosowanych w obszarze modeli ryzyka
kredytowego oraz narzędzi wykorzystywanych w tym obszarze. Przedmiotowemu przeglądowi podlegały nie tylko modele
decyzyjne/aplikacyjne z obszaru bankowości detalicznej oraz firmowej, ale również modele stosowane w obszarze wyceny
aktywów Banku (rezerwy i odpisy) oraz w procesie wczesnej windykacji polubownej.
GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy za 2020 rok
6
W latach 2019-2020 Bank na bieżąco dostosowyw zasady polityki kredytowej do materializacji poziomów ryzyka
kredytowego wynikających z wprowadzanych wcześniej zmian, poprawy procesu oceny wiarygodności kredytowej Klientów
czy zachodzących zmian makroekonomicznych (m.in. postępujące obniżanie stóp procentowych, skutkujące koniecznością
zapewnienia rentowności udzielanych kredytów czy sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19). Wdrożono również
dedykowany proces przyznawania narzędzi pomocowych dla Klientów wnioskujących o udogodnienia w związku
z pogorszeniem sytuacji finansowej (karencje, prolongaty). W zależności od bieżącej sytuacji Klienta, Bank kieruje wniosek na
odpowiednią ścieżkę decyzyjną proponując rozwiązanie uwzględniające wynik indywidualnej analizy Klienta.
Kluczowym elementem przebudowy i modernizacji funkcji zarządzania ryzykiem jest zapewnienie właściwych narzędzi IT
wspierających poszczególne procesy i obszary. W ostatnich latach Bank realizował zasadniczą przebudowę infrastruktury
informatycznej zarządzania ryzykiem.
1.3. Czynniki istotne dla wyników Banku i Grupy
Plan naprawy
Od stycznia 2020 roku Bank realizuje Plan Naprawy, o którym mowa w art. 141n ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe, tj. grupowy plan naprawy Grupy Getin Noble Bank S.A. Plan Naprawy Grupy GNB S.A. („PN”), został zatwierdzony
w dniu 9 stycznia 2020 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, a następnie decyzją Zarządu Banku uruchomiony w dniu 10
stycznia 2020 roku. Zastąpił on realizowany dotychczas przez Bank „Plan trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank S.A.
na lata 2017 - 2021 AKTUALIZACJA Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016 - 2019".
Zgodnie z przyjętymi założeniami działania naprawcze realizowane w ramach Grupowego Planu Naprawy mające zapewnić
powrót do trwałej rentowności oraz osiągnięcie wymaganych poziomów współczynników kapitałowych przy założeniu braku
materializacji zewnętrznych wewnętrznych czynników utrudniających podążanie planowaną ścieżką sanacji mają być
prowadzone do końca 2024 roku. W związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 (zarówno na rynki finansowe
i gospodarkę jak i bezpośrednio na działalność GNB S.A.) Bank dokonał rewizji założeń Planu Naprawy m.in. w zakresie
projekcji finansowych w scenariuszach bazowych i szokowych oraz opcji naprawy, dostosowując założenia Planu Naprawy do
aktualnej sytuacji rynkowej oraz sytuacji finansowej Banku a także do zakładanych prognoz makroekonomicznych NBP na
najbliższe okresy. W dniu 15 stycznia 2021 roku Bank złożył wniosek do UKNF z aktualizacją grupowego planu naprawy Grupy
Getin Noble Bank S.A., wnosząc, w trybie art. 141q ust. 1 ustawy Prawo bankowe, o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru
Finansowego ww. dokumentu. Aktualnie trwa postępowanie administracyjne KNF w sprawie złożonego przez Bank wniosku.
Pandemia COVID-19
W dniu 13 marca 2020 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z zaistniałą sytuacją Bank na bieżąco monitoruje
sytuację finansową, w tym wpływ czynników o charakterze zewnętrznym. Ryzyko związane z COVID-19 miało wpływ na
działalność Grupy w 2020 roku oraz będzie miało wpływ na dalszą sytuację finansową Banku.
Wybuch pandemii i obawy przed dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 skutkowały występowaniem od
stycznia 2020 roku zwiększonej niepewności na rynkach finansowych, co szczególnie w okresie marzec-maj 2020 roku
znalazło odzwierciedlenie m.in. w istotnych wahaniach kursów walut, jak i silnej przecenie cen akcji i innych instrumentów
rynku finansowego. Wskaźniki finansowe Banku charakteryzują się istotnym poziomem wrażliwości na tego typu zdarzenia.
Zaburzenia rynkowe wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 kreują czynniki destabilizujące, wpływające
na cały sektor bankowy bezpośrednio, jak wnież pośrednio, m.in. w konsekwencji podejmowanych przez władze
państwowe działań pomocowych i stabilizujących.
GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy za 2020 rok
7
W dniu 16 marca 2020 roku w wyniku silnej przeceny instrumentów finansowych oraz deprecjacji polskiego złotego,
w szczególności do franka szwajcarskiego, nastąpiło w Banku naruszenie poziomu łącznego współczynnika kapitałowego,
o którym mowa w art. 92 rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych („Rozporządzenie CRR”)
powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych
zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w Rozporządzeniu CRR, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 2a) Ustawy.
Według szacunków Banku poziom łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa powyżej obliczony na dzień 16
marca 2020 r. wynosił: ok. 8,9% tj. o ok. 0,4 pp. poniżej wymaganego przepisami prawa poziomu w wysokości 9,32%. Do
zaistniałej sytuacji w całości przyczyniły się czynniki o charakterze zewnętrznym, niezależne od prowadzonej działalności
operacyjnej Banku, których źródłem działania związane z minimalizacją skutków rozprzestrzeniania się epidemii
koronawirusa COVID-19. W przypadku Banku za przyczynę naruszenia poziomu normy kapitałowej wskazać należy przede
wszystkim niekorzystne zmiany cen polskich obligacji skarbowych wywołane decyzjami Banku Centralnego Stanów
Zjednoczonych (FED) z 15 marca 2020 r. (m.in. o obniżce głównej stopy procentowej do przedziału 0,0-0,25%), a także istotną
skalę aprecjacji franka szwajcarskiego względem polskiego złotego przekładającą się na rosnący poziom wymogu
kapitałowego z tytułu posiadanego przez Bank portfela kredytów hipotecznych w tej walucie z wagą ryzyka 150%.
Zawirowania rynkowe, których źródłem jest zjawisko rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, przełożyły się również
na zwiększone odpływy sald depozytowych Banku notowane w marcu 2020 roku. W konsekwencji Bank podjął działania
ukierunkowane na zatrzymanie malejącego poziomu sald depozytowych. Działania w szczególności dotyczyły zmian oferty
cenowej, co przełożyło się na okresowe wstrzymanie realizacji celu ograniczania poziomu kosztów finansowania,
stanowiącego istotny element Planu Naprawy w obszarze poprawy rentowności.
W dniu 19 marca 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2020 roku uchylające
rozporządzenie w sprawie bufora ryzyka systemowego. Na koniec 2020 roku łączny wskaźnik adekwatności kapitałowej (TCR)
wymagany dla Banku wynosi 11,86%
a dla TIER1 odpowiednio 9,52%.
W lipcu 2020 roku Komitet Stabilności Finansowej (KSF) zarekomendował obniżenie ze 100% do 50% wag ryzyka dla kredytów
zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych służących prowadzeniu przez kredytobiorcę własnej działalności
gospodarczej i nieprzynoszących dochodu generowanego przez czynsz lub zyski z ich sprzedaży. Rozporządzenie Ministra
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wyższej wagi
ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach weszło w życie 9 października 2020 roku.
Ponadto wybuch pandemii COVID-19 i przewidywane negatywne konsekwencje dla gospodarki polskiej stanowiły przesłankę
do podjętej w dniu 17 marca, 8 kwietnia oraz 28 maja 2020 roku decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o łącznym obniżeniu
stóp procentowych NBP, w tym stopy referencyjnej o 1,4 pp., co przełożyło się w perspektywie 2020 roku negatywnie na
poziom realizowanych dochodów odsetkowych Banku w relacji do założeń Planu. W konsekwencji wynik odsetkowy
odnotowany przez Bank w IV kwartale 2020 roku był niższy o 40 mln zł w stosunku do wyniku osiągniętego w I kwartale 2020
roku.
Jednocześnie pandemia COVID-19 wpływa również negatywnie na pogorszenie się kondycji finansowej kredytobiorców.
W dniu 27 sierpnia 2020 roku Zarząd Banku podjął decyzję o ujęciu w wyniku Banku odpisów związanych
z wpływem pandemii COVID-19. Kwota oszacowanych odpisów z tego tytułu wyniosła 90 mln ,a w kolejnych miesiącach
Bank zwiększył poziom utworzonych odpisów związanych z wpływem pandemii COVID-19 do łącznej kwoty 122 mln zł na 31
grudnia 2020 roku.
GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy za 2020 rok
8
Dodatkowo zdaniem Banku pogorszenie perspektyw globalnej i krajowej koniunktury wpływa na niższą aktywność Klientów
i obniżenie sprzedaży produktów bankowych, a w konsekwencji na wyniki biznesowe i finansowe Banku.
Pandemia COVID-19 ma wpływ również na poziom kosztów prowadzenia działalności w tym koszty pracy (dostępność
i koszty zasobów kadrowych) oraz koszty usług (dostępność i ceny usług świadczonych na rzecz Banku przez podmioty
zewnętrzne).
Bank dostosowuje swoje działania do panujących warunków gospodarczych, a także wymagań związanych z realizowanym
Planem Naprawy oraz podejmuje aktywne działania ograniczające negatywny wpływ czynników związanych z epidemią
COVID-19 na sytuację finansową Banku. Wdrożono działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażeń po stronie
pracowników, przy jednoczesnym zapewnieniu stałego dostępu do usług bankowych naszym Klientom. Wśród podjętych
działań można wymienić: rozszerzenie pracy zdalnej, a w przypadku gdy jest ona niemożliwa, alokację pracowników na
posiadanej przestrzeni biurowej; udostępnienie środków ochrony, ograniczenie czasu pracy oddziałów. Ponadto Bank
zwiększył limit transakcji zbliżeniowych bez konieczności używania PIN do 100 zł oraz prowadzi intensywne działania
komunikacyjne zachęcające Klientów do korzystania ze zdalnych kanałów dostępu do bankowości. Bank dostosowywał się
systematycznie do ograniczeń wprowadzonych przez rząd w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Aktywnie informuje
Klientów poprzez SMS/PUSH/BI o zmianach dotyczących funkcjonowania oddziałów, w związku ze zmianami dotyczącymi
COVID-19 (ograniczona obsługa, tymczasowe zamknięcie oddziału). Funkcjonujące w Banku procesy w sprawie zapobiegania
rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz natychmiastowe działania minimalizujące jego skutki pozwoliły na utrzymanie
ciągłości operacyjnej w większość oddziałów Banku. Oddziały prowadziły niezakłóconą działalność.
W zakresie relacji z Klientami Bank wdrożył rozwiązania pomocowe dla swoich Klientów, w tym m.in. możliwość skorzystania
z zawieszenia wykonania umowy czy też wydłużenia okresu kredytowania.
Getin Noble Bank jest również w gronie banków umożliwiających składanie wniosków w ramach programu „Tarcza Finansowa
PFR”. W związku z nim mikro, małe i średnie firmy będące Klientami Getin Noble Banku mogły składać wnioski o udzielenie
subwencji finansowej w ramach „Tarczy Finansowej PFR” oraz „Tarczy Finansowej PFR 2.0” za pośrednictwem bankowości
internetowej. Program pomocowy Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Antykryzysowej ma na celu ochronę
polskiego rynku pracy oraz zapewnienie firmom płynności finansowej w dobie poważnych zakłóceń gospodarczych
spowodowanych epidemią COVID-19.
Bank podpisał umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu
Gwarancji Płynnościowych oraz w zakresie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie
płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.
Bank prowadzi stałą analizę sytuacji gospodarczej oraz pochodnej od niej sytuacji Klientów. Rozwój sytuacji oraz
opublikowane przez NBP prognozy makroekonomiczne na najbliższe lata wskazuje na prawdopodobieństwo recesji w polskiej
gospodarce wraz z towarzyszącymi jej zjawiskami, jak choćby wzrost bezrobocia, zahamowanie inwestycji, czy ograniczenie
konsumpcji.
Zdarzenia egzogeniczne/ Odpisy
W 2020 roku Bank odnotował ujemny wynik finansowy w kwocie -567,4 mln zł.
Czynniki negatywnie wpływające na wynik Banku/ Grupy:
odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów kredytowych i innych aktywów finansowych oraz na zobowiązania
pozabilansowe – obciążenie wyniku finansowego brutto Banku z tego tytułu w kwocie 658,7 mln zł, z czego 122 mln zł to
odpisy związane z szacowanym wpływem pandemii COVID-19 na jakość aktywów oraz wzrost kosztu ryzyka,