Raport bieżący nr 9/2019

18.01.2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz umocowania zawartego w §2 uchwały nr VI/25/07/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 lipca 2018 r. („NWZA”) przyjęła tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr VI/25/07/2018 NWZA.

Tekst jednolity Statutu Emitenta przyjęty przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz w zw. z § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim