Raport bieżący nr 8/2019

17.01.2019

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku nr 7/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku – Uzgodnienie Planu Połączenia Getin Noble Bank S.A. z Idea Bank S.A., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości prezentację dla inwestorów dotyczącą połączenia Banku z Idea Bank S.A., stanowiącą załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna
Art. [17. ust. 1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

GNB IB merger - prezentacja dla inwestorów

GNB IB merger - investors presentation