Raport bieżący nr 73/2018

01.08.2018

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna (dalej: „Bank”, "Emitent") informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 1 sierpnia 2018 r. wpisu połączenia Banku ze spółką zależną BPI Bankiem Polskich Inwestycji S.A. („Bank BPI”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Banku BPI na Emitenta (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego.

Połączenie zostało dokonane na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i przyjętym w dniu 9 maja 2018 roku przez Zarządy obu łączących się spółek.

Przeprowadzenie połączenia w trybie uproszczonym (tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej) było możliwe z uwagi na to, że Emitent posiadał 100% udziałów w Banku BPI.

Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Banku BPI.

W wyniku połączenia Bank BPI został wykreślony z rejestru przedsiębiorców.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Bank wskazuje, że przeprowadzenie procesu połączenia Emitenta z Bankiem BPI było jednym z zobowiązań zawartych w Planie ochrony kapitału.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.