Raport bieżący nr 66/2018

17.07.2018

Getin Noble Bank S.A. („Bank” lub "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację od Pana dr. Leszka Czarneckiego, podmiotu sprawującego kontrolę nad Bankiem, że postępująca konsolidacja polskiego sektora bankowego oraz rosnące wymagania regulacyjne skłoniły głównego akcjonariusza Banku do rozważenia opcji konsolidacyjnych obejmujących Emitenta oraz Idea Bank S.A. jak i inne podmioty znajdujące się w ich grupach kapitałowych.

Pan dr Leszek Czarnecki oczekuje istotnych synergii kosztowych i sprzedażowych oraz wzmocnienia potencjału sprzedażowego połączonych instytucji. W związku z tym w najbliższym czasie zamierza doprowadzić do podjęcia przez oba banki działań mających na celu analizę korzyści i kosztów takiego połączenia i ewentualnego uzgodnienia harmonogramu oraz szczegółowej struktury połączenia.

Pan dr Leszek Czarnecki deklaruje, że ewentualne połączenie banków nie wpłynie na zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego program ochrony kapitału Emitenta, a zaplanowane dokapitalizowania będą się odbywać zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. W ramach dokapitalizowania gwarantowanego przez głównego akcjonariusza Banku możliwe jest również wprowadzenie do połączonych banków innych inwestorów zainteresowanych takim połączonym podmiotem.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)