Raport bieżący nr 6/2021

25.02.2021

Rezygnacja Członka Zarządu Banku

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że dziś tj. 25 lutego 2021 r. powziął informację o złożeniu rezygnacji przez Pana Jerzego Pruskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku oraz udziału w Zarządzie Banku ze skutkiem na dzień 25 lutego 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim