Raport bieżący nr 5/2021

23.02.2021

Informacja ws. ratingów Banku

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 23 lutego 2021 r. agencja Fitch Ratings ("Agencja") opublikowała informację w sprawie ratingu Banku.

Agencja w komunikacie poinformowała o obniżeniu poziomu ratingów Banku tj. dla:

 • oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR)) z poziomu: CCC+ do CCC
 • oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating) z poziomu: B+(pol) do B(pol)
 • oceny indywidualnej VR (Viability Rating) z poziomu: ccc+ do ccc

Jednocześnie Agencja potwierdziła utrzymanie na dotychczasowym poziomie:

 • oceny krótkookresowej (Short-Term Issuer Default Rating (IDR)) na poziomie: C
 • oceny krótkookresowej w skali krajowej (National Short-Term Rating) na poziomie: B(pol)
 • oceny wsparcia (Support Rating) na poziomie: "5"
 • minimalnej oceny wsparcia (Support Rating Floor) na poziomie: "No Floor"

Agencja w komunikacie poinformowała również o umieszczeniu na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (tzw. Rating Watch Negative) ratingów:

 • oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR))
 • oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating)
 • oceny krótkookresowej w skali krajowej (National Short-Term Rating)
 • oceny indywidualnej VR (Viability Rating)

Szczegółowe informacje dotyczące ratingu Banku dostępne są na stronie www.fitchratings.com.

Decyzja Agencji o zmianie oceny ratingowej jest następstwem ogłoszenia przez Bank zejścia poniżej normy kapitałowej tj. łącznego współczynnika kapitałowego TCR, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit c) rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w wyniku m.in. utworzenia dodatkowej rezerwy portfelowej na ryzyko prawne związane z umowami kredytów hipotecznych i mieszkaniowych indeksowanych kursem CHF w wysokości 110 mln zł, czy ujęcia w funduszach własnych Banku kolejnej transzy amortyzacji wpływu wdrożenia MSSF 9 w kwocie 222 mln zł. O powyższym Bank informował raportem bieżącym nr 4/2021 z dnia 15 lutego 2021 r.

Bank zwraca uwagę, że zdarzenie w postaci naruszenia normy kapitałowej, które stało się podstawą do przedmiotowej decyzji Agencji swoje źródło miało nie tylko we wspomnianych wyżej działaniach, ale również w szeregu czynników zewnętrznych, niezależnych od prowadzonej działalności operacyjnej. Do grona powyższych zaliczyć należy zdarzenia jakie miały miejsce na przestrzeni 2020 r., wynikające z pogorszenia się uwarunkowań rynkowych w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa COVID-19, w tym przede wszystkim obniżki stóp procentowych zmniejszające potencjał dochodowy Banku, a także aprecjacji kursu franka szwajcarskiego, widocznej w stosunku do poziomu z analogicznego okresu roku poprzedniego, która w bezpośredni sposób przełożyła się na wzrost wyceny części posiadanych przez Bank aktywów ważonych ryzykiem.

Bank podkreśla, że na bieżąco monitoruje obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje mające na celu ochronę i bezpieczeństwo wszystkich jego interesariuszy, a w szczególności klientów. Bank w aktywny sposób podejmuje działania mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i zapewnia, że będzie wdrażał wszelkie niezbędne działania w celu poprawy wskaźników kapitałowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).