Raport bieżący nr 5/2020

30.01.2020

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Banku      

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz umocowania zawartego w §2 uchwały nr XXXVII/24/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 24 czerwca 2019 r. („ZWZA”) przyjęła tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr XXXVII/24/06/2019 ZWZA.

Tekst jednolity Statutu Emitenta przyjęty przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz w zw. z § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Tekst jednolity Statutu GNB