Raport bieżący nr 49/2018

12.06.2018

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2018 z dnia 09 maja 2018 r., raportu bieżącego nr 38/2018 z dnia 14 maja 2018 r. i raportu bieżącego nr 44/2018 z dnia 29 maja 2018 r., niniejszym informuje, że w dniu 12 czerwca 2018 r. powziął informację, że Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe na połączenie Banku jako banku przejmującego z BPI Bankiem Polskich Inwestycji S.A. („BPI”) jako bankiem przejmowanym.

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku BPI na Bank na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 9 maja 2018 r. i opublikowanym w raporcie bieżącym nr 35/2018.

Uzyskanie zezwolenia stanowi warunek wskazany w §8 uchwały nr XXVII/15/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 15 czerwca 2016 r., udostępnionej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 37/2018 z dnia 14 maja 2018 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)