Raport bieżący nr 4/2021

15.02.2021

Informacja o czynnikach wpływających na wyniki finansowe i współczynniki kapitałowe Banku

Getin Noble Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 15 lutego 2021 r. Zarząd Banku podjął decyzję o utworzeniu dodatkowej rezerwy portfelowej na ryzyko prawne związane z umowami kredytów hipotecznych i mieszkaniowych indeksowanych kursem CHF w wysokości 110 mln zł, która obniży wynik Banku w IV kwartale 2020 r. w ujęciu skonsolidowanym i jednostkowym.

Bank zwraca uwagę, że powyższe dane będą jeszcze przedmiotem ostatecznej weryfikacji przez audytora. Do zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok 2020 mogą ulec zmianie.

Powyższa decyzja, przy jednoczesnym pomniejszeniu funduszy własnych o kolejną transzę amortyzacji wpływu wdrożenia MSSF 9 w styczniu br. w kwocie 222 mln zł oraz uwzględnieniu we wstępnym wyniku finansowym stycznia br. szacunku rezerwy na składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (rezerwę na składkę roczną na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków oraz rezerwę na składkę kwartalną systemu gwarantowania depozytów), spowodowały obniżenie łącznego współczynnika kapitałowego TCR na dzień 31 stycznia 2021 r. do poziomu poniżej 8%, tj. poniżej progu wynikającego z art. 92 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych („Rozporządzenie CRR”) (Filar 1).

Według wstępnych danych Banku poziom łącznego współczynnika kapitałowego TCR na dzień 12 lutego 2021 r. wynosił 7,5% co oznacza, iż kształtował się o 0,5 p.p. poniżej progu określonego w art. 92 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia CRR. Powyższa kalkulacja została dokonana w oparciu o najlepszą i najbardziej aktualną wiedzę Banku.

Bank zwraca uwagę, że wskazane powyżej elementy miały decydujące znaczenie dla obniżenia się poziomu łącznego współczynnika kapitałowego TCR, niemniej jednak istotny wpływ na sytuację kapitałową Banku miały również czynniki zewnętrzne, niezależne od prowadzonej działalności operacyjnej. Do grona powyższych zaliczyć należy zdarzenia jakie miały miejsce na przestrzeni 2020 r., wynikające z pogorszenia się uwarunkowań rynkowych w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa COVID-19, w tym przede wszystkim obniżki stóp procentowych zmniejszające potencjał dochodowy Banku, a także aprecjacji kursu franka szwajcarskiego, widocznej w stosunku do poziomu z analogicznego okresu roku poprzedniego, która w bezpośredni sposób przełożyła się na wzrost wyceny części posiadanych przez Bank aktywów ważonych ryzykiem.

Bank podkreśla, że na bieżąco monitoruje obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje mające na celu ochronę i bezpieczeństwo wszystkich jego interesariuszy, a w szczególności klientów. Bank w aktywny sposób podejmuje działania mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i zapewnia, że będzie wdrażał wszelkie niezbędne działania w celu poprawy wskaźników kapitałowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)