Raport bieżący nr 4/2019

11.01.2019

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", „Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 11 stycznia 2019 r. otrzymał od pełnomocnika LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie („LC Corp”)  zawiadomienie w oparciu o art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w związku z postanowieniem sądu z dnia 10 stycznia 2019 r. dotyczącego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta („Rejestracja akcji”) LC Corp, posiadający dotychczas ponad 33% akcji Spółki, zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce i w jej kapitale zakładowym o 1,89%, obejmując 36.630.037 akcji.

Przed Rejestracją akcji, LC Corp posiadała 463.101.659 akcji Emitenta, uprawniających do 463.101.659 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 45,95% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 45,95% ogólnej liczby głosów.

Obecnie, po Rejestracji akcji, LC Corp posiada 499.731.696 akcji Emitenta, uprawniających do 499.731.696 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 47,84% udziału w kapitale zakładowym Emitenta po Rejestracji akcji oraz 47,84% ogólnej liczby głosów.

Żadne podmioty zależne od LC Corp nie posiadają akcji Spółki.

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z LC Corp do wykonywania praw głosu z akcji Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych