Raport bieżący nr 36/2019

31.05.2019

Korekta projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 29.05.2019 roku w przedmiocie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.06.2019 roku Getin Noble Bank S.A. ("Bank”) dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XVI/…/06/2019, która dotyczy udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku.

Treść projektu uchwały przed sprostowaniem oczywistej omyłki pisarskiej:


Uchwała Nr XVI/ …/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia … czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Tomasikowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Tomaszowi Misiakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 30.11.2018 r. do 31.12.2018 r.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść projektu uchwały po sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej:

Uchwała Nr XVI/ …/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia … czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Tomasikowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Wojciechowi Tomasikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 30.11.2018 r. do 31.12.2018 r.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa korekta oczywistej omyłki pisarskiej nie stanowi zmiany porządku obrad.

W załączeniu przekazany zostaje załącznik zawierający projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku uwzględniający korektę oczywistej omyłki pisarskiej.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Projekty Uchwał ZWZ 2019 (aktualizacja)