Raport bieżący nr 35/2019

31.05.2019

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na połączenie z Idea Bank S.A.

 

Getin Noble Bank S.A. ("Bank", „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 maja 2019 r. powziął informację, że Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) w dniu 31 maja 2019 r., zgodnie z art. 124 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo bankowe, wydała decyzję administracyjną w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na połączenie Banku (jako banku przejmowanego) z Idea Bankiem S.A. (jako bankiem przejmującym) poprzez przeniesienie całego majątku Emitenta na Idea Bank S.A. („Idea Bank”).

Komisja w uzasadnieniu swojej decyzji stwierdziła, że połączenie obu banków prowadzić będzie do spełnienia przesłanek określonych w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo bankowe tj.: do naruszenia przepisów prawa, do naruszenia interesów klientów oraz bezpieczeństwa gromadzonych przez nich środków, w szczególności w związku z poziomem kapitałów jakimi dysponowałby połączony bank.

Zdaniem Komisji, w oparciu o zebrany materiał dowodowy, połączony bank nie spełniałby wymogów kapitałowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych powiększonych o dodatkowe wymogi nadzorcze, a także przepisów ustawy o nadzorze makroostrożnościowym w przedmiocie wymogów połączonego bufora.

Emitent informuje, że uzyskanie ww. zezwolenia stanowiło podstawowy warunek, od spełnienia którego uzależnione było przeprowadzenie połączenia Banku z Idea Bankiem.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)