Raport bieżący nr 34/2020

20.11.2020

Sekurytyzacja syntetyczna portfela kredytów hipotecznych CHF

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 20 listopada 2020 roku Zarząd Banku podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na przejście do etapu realizacji transakcji sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów hipotecznych CHF („Transakcja”) o minimalnym zakładanym wolumenie na poziomie 750 mln CHF („Portfel”).

Planowana przez Bank Transakcja ma na celu przeniesienie ryzyka kredytowego Portfela, w tym ryzyka wynikającego ze zmiany kursów walutowych i w konsekwencji spowodować ma w stosunku do niego obniżenie poziomu wymogu kapitałowego. W przypadku zawarcia Transakcji poprawie mają ulec wskaźniki kapitałowe Banku. Ryzyko prawne i regulacyjne, obejmujące spory sądowe i przymusowe przewalutowanie kredytów hipotecznych CHF nie zostanie przeniesione.

Poza powyższym przedmiotowa uchwała Zarządu Banku wyraża intencję zwrócenia się, przy wsparciu J.P. Morgan Securities plc działającego jako aranżer Transakcji, do wybranego grona potencjalnych inwestorów z propozycją udziału w transakcji sekurytyzacji syntetycznej Portfela.

Mając na uwadze powyższe Bank jednocześnie zwraca uwagę i zastrzega, że powodzenie przedmiotowej transakcji, w tym osiągnięta wielkość wpływu na współczynniki kapitałowe uzależnione jest od wielu czynników zewnętrznych, na które Bank nie ma wpływu, i które z uwagi na obecne otoczenie są trudne do przewidzenia. Do podstawowych zmiennych zaliczyć należy przede wszystkim zainteresowanie inwestorów przedstawioną im przez aranżera ofertą oraz rozwój sytuacji na rynkach finansowych w związku z trwającą pandemią koronawirusa Covid-19.

O dalszych etapach realizacji transakcji, w tym o jej wpływie na poziom wskaźników kapitałowych Bank będzie informował w drodze odrębnych raportów bieżących.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku