Raport bieżący nr 33/2019

28.05.2019

Rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży akcji domu maklerskiego

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 79/2018 z dnia 7 września 2018 r. Getin Noble Bank S.A. („Bank”)  informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie porozumienie w przedmiocie rozwiązania warunkowej umowy zlecenia zbycia akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na rzecz Pana dr. Leszka Czarneckiego („Umowa”). Zgodnie z porozumieniem Umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 29 maja 2019 r.

Przesłankami do rozwiązania Umowy stały się m.in. analizy przeprowadzone przez Bank, w następstwie zaistnienia czynników zewnętrznych oraz zmian jakie zaszły na rynku finansowym, w wyniku których ustalono, że dalsze dążenie do sfinalizowania i rozliczenia transakcji zbycia pakietu akcji Spółki jest nieuzasadnione z punku widzenia ekonomicznego, a także nie przyniesie spodziewanego dodatniego wyniku finansowego z tytułu rozpoznania utraty kontroli nad Spółką, jaki założono w Planie Ochrony Kapitału.

Poza powyższym Bank informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rozwiązaniu warunkowej umowy sprzedaży akcji Spółki zawartej przez Mercurius Dom Maklerski w imieniu własnym, lecz na zlecenie Banku z Panem dr. Leszkiem Czarneckim.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne