Raport bieżący nr 3/2021

03.02.2021

Aktualizacja informacji poufnej w sprawie sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów hipotecznych CHF

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. Getin Noble Bank S.A. („Bank”) informuje, że zakończył proces analizy ofert niewiążących otrzymanych od 11 inwestorów. Deklarowany popyt ze strony inwestorów przewyższył rozważaną przez Bank wielkość emisji. Jednocześnie Bank wskazuje, że zaproponowane w ofertach warunki finansowe nie odzwierciedliły w pełni jego oczekiwań.

Ponadto, z uwagi na inne czynniki zewnętrzne, w tym te wskazywane przez aranżera, dotyczące aktualnego otoczenia rynkowego, realizacja transakcji w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanego przez Bank efektu ekonomicznego jest obecnie znacząco utrudniona.

Niezależnie od powyższego Bank będzie kontynuował działania zmierzające do realizacji transakcji sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów hipotecznych CHF i w najbliższym możliwym terminie planuje ponownie zwrócić się do potencjalnych inwestorów z propozycją udziału w takiej transakcji, przy czym aktualne pozostają zastrzeżenia mówiące o tym, że jej powodzenie, w tym osiągnięcie oczekiwanego wpływu na współczynniki kapitałowe uzależnione jest od wielu czynników zewnętrznych, na które Bank nie ma wpływu, i które z uwagi na obecne otoczenie są trudne do przewidzenia.

Poza  powyższym Bank informuje, że po zakończeniu fazy analizy ofert niewiążących rozwiązana została umowa z dotychczasowym aranżerem transakcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku