Raport bieżący nr 3/2020

29.01.2020

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.                                                                                      

W nawiązaniu do § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

Raporty okresowe za 2019 r.:               

  • raport roczny za rok 2019 – 3 kwietnia 2020 r.
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 3 kwietnia 2020 r.

Raporty okresowe za 2020 r.:

  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 22 maja 2020 r.
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. – 11 września 2020 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 20 listopada 2020 r.

Dodatkowo Emitent informuje, że:

  • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.,
  • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej,
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim